Stora Alvaret

Detta är ett stort, sammanhängande och mångformigt alvarlandskap som aldrig har odlats upp eller gödslats. Mosaik av naturtyper på flack kalkberggrund med eller utan tunna jordar. Stora arealer är betespräglade sedan årtusenden. Detta är unikt och återfinns ingenstans i världen i denna storleksordning.
Grusalvar

Stora Alvaret, som är världens största beteshävdade alvarmark, är 260 kvadratkilometer stort och upptar en stor del av södra Öland. En mängd naturtyper förekommer i mosaik och bildar tillsammans ett alvarlandskap. Endast två procent av Stora Alvarets yta är ren hällmark, medan 58 procent består av tunna jordar av vittrad kalksten ovan kalkberggrunden, så kallade grusalvar. Cirka 20 procent täcks av något djupare jordar där torra, magra gräsmarker breder ut sig, ibland bevuxna med enbuskar och skogsdungar. Minst lika stor yta upptar svackor med finare sediment som på några håll är överlagrade av kärrtorv. Här finns fuktiga gräsmarker, starrdominerade rikkärr, tokbuskage och björkdungar.

Alvar i förändring
Stora arealer, i princip alla hällmarker och grusalvar, har varit öppna alltsedan senaste nedisningen. Detta vittnar alpina öppenmarksarter som snölav, fjällgröe och fjällnejlika om. Även ölandssolvändan visar att det funnits lämpliga, öppna, grusiga miljöer under lång tid.
De busk- och trädbärande områdena har varierat i storlek och följer främst människans nyttjande. Sedan 1950-talet har stora förändringar skett på Alvaret. Antalet aktiva lantbruk med betesdjur har successivt minskat, vilket medfört att sambete mellan olika besättningar och djurslag avtagit. Antalet hästar på alvarbete har drastiskt minskat och i de flesta byarna helt försvunnit. Nyttjandet av alvarets buskar och träd till vedeldning har helt upphört. Under 1980-talet fortsatte betestrycket att minska överlag, vilket resulterade i en fortgående igenväxning och förbuskning av områden med något djupare jordar. 1994 betades mindre än 60 procent av Stora Alvarets yta. 1996 vände den negativa utvecklingen. Anledningen var införandet av jordbrukets miljöstöd samt stora restaurerings och informationssatsningar i länsstyrelsens regi. Genom restaurering samt återupptaget och/eller intensifierat bete har stora områden åter öppnats. 1999 betades 85 procent av Stora Alvaret och år 2001 är minst 95 procent av ytan betad.

Naturreservat
Länsstyrelsen har arbetat med att bilda naturreservat på Stora Alvaret, syftet är att säkra områdets naturvärden genom att långsiktigt trygga beteshävden. Idag är knappt 40 % (ca 10 000 hektar) skyddat som naturreservat. Åren 1996-1999 samt 2001-2004 ställdes medel till förfogande från EU:s miljöfond LIFE, Naturvårdsverket och länsstyrelsen för restaurering av delar av Stora Alvaret.

Del av världsarvet
Hela Stora Alvaret ingår i Natura 2000 och är av riksintresse för naturvården. Delar av området är av riksintresse för friluftslivet. Ett stort antal områden är skyddade som naturvårdsområden och Gösslunda som naturreservat. Stora Alvaret ingår i världsarvsområdet och har även ett landskapsbildskydd.

Karta (öppnas i nytt fönster)

Kontakta oss

Helena Lager
Telefon 010-223 8558
E-post till medarbetare:
fornamn.efternamn
@lansstyrelsen.se

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, med utflyktsmål och sevärdheter.

Natur i Östra Småland

Natur och kultur på Öland 

Söktjänst för länstyrelsens publikationer