Lindreservatet

Lindreservatet vårbild
Att vandra längs stigen genom hagar och ängar, under lummiga trädkronor och förbi stenrösen och hägnader från forna tiders bönder är en resa genom tid och rum.

Historik

Just variationen av olika miljöer tillsammans, med en mångfald av växter och djur, gör reservatet till en intressant upplevelse. Markerna i reservatet har påverkats av människans hävd under lång tid. Vid slutet av bronsåldern och början av järnåldern blev klimatet i Sverige fuktigare och kallare. Bastanta hus byggdes som gav skydd åt människorna och deras djur som nu måste hållas inomhus vintertid. I Lindreservatet finns ett omfattande komplex av husgrunder, gravfält, fägator och stensträngssystem från denna tid.

Mosaik ger mångfald

Platsen för järnåldersboplatsen har förändrats fram till våra dagar. I delar av den gamla inägan har ängsmarken vuxit igen och blivit en linddominerad lövskog. Här finns många arter som är sällsynta och ovanliga idag, exempelvis den starkt hotade svampen linddyna som endast finns på ett fåtal platser i landet. I andra delar av reservatet finns urskogsliknande barrskogar, kärr, sumpskogar, alvarmarker och torrängar. Denna mosaik av olika naturtyper ger en rik miljö med mängder av djur- och växtarter.

Lövängens invånare

De marker som restaurerats under senare år är de värdefulla, trädbevuxna slåtterängarna i reservatet. Här finns flera arter som förknippas med slåtter och gammaltängsbruk; korskovall, gullviva, höskallra och darrgräs. Ängarnas orkidéprakt är också en upplevelse med arter som St Pers nycklar, Johannesnycklar, brudsporre och nattviol. I lövängarna trivs också många fåglar och fladdermöss. Just här kan man stöta på den ovanliga halsbandsflugsnapparen och de sällsynta arterna frans- och trollfladdermus.

Lindreservatet sommarbild

Översikt

Get Microsoft Silverlight

Har du frågor om naturreservat, nationalparker eller djurskyddsområden?

Här hittar du oss som jobbar med förvaltning av skyddad natur

 Fakta

Kommun:

Borgholm

Areal:

76,1 hektar

Läge/vägbeskrivning:

Vid Torps by, cirka 2 km O Byxelkrok, följ blå skyltning mot naturreservat.

Förvaltning:

Länsstyrelsen Kalmar län

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer