Pågående projekt - Restaurering av ålgräs i Östersjön

Länsstyrelsen i Kalmar län och Linnéuniversitetet har tillsammans fått 3,2 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten för att påbörja restaurering av ålgräsängar i Östersjön. Ålgräset är en våra vanligaste blomväxter i havet, och de gröna undervattensängarna har många viktiga funktioner i våra kustnära miljöer. T ex fungerar ålgräsängar som uppväxtområde för olika fiskarter, och med sina rötter binder ängarna sand och sediment. Dessa viktiga miljöer påverkas negativt av t ex övergödning och olika former av exploatering.

Foto på ålgräs

Ålgräs är det dominerande sjögräset i Östersjön och utgör basen för mycket artrika miljöer med hög primär- och sekundärproduktion, och fungerar som viktiga uppväxthabitat för många olika fiskar och kräftdjur. Ålgräs tar också upp näringsämnen och koldioxid ur vattnet, vilka till stor del binds i sedimentet, varför ålgräsängar minskar övergödning och växthuseffekten. Sjögräsängars blad dämpar strömmar och vågenergi, och rötterna stabiliserar botten, vilket minskar resuspension och erosion av sediment och ger klarare vatten lokalt.

Ålgräsängar är hotade ekosystem vars utbredning har minskat dramatiskt över norra halvklotet de senaste 30 åren. En viktig orsak till förlusterna tros vara övergödning. Ålgräs är anpassade för att leva i klara och näringsfattiga hav och riskerar att konkurreras ut av snabbväxande alger vid höga halter av näringsämnen i vattnet.

Syftet med projektet

 

Metoder för restaurering av ålgräs har alldeles nyligen tagits fram för förhållanden på västkusten, och nu vill Länsstyrelsen och Linnéuniversitetet testa och utveckla dessa metoder här i Östersjön. Metoden behöver troligen anpassas för de speciella förhållanden som råder här på ostkusten, bl a så förökar sig ålgräset här enbart vegetativt samt kan här förekomma på större djup än på västkusten. På de sandiga bottnarna i Kalmarsund finns troligen ostkustens bästa förutsättningar för täta, sammanhängande ålgräsbestånd. Om metoden visar sig vara framgångsrik, är målet att på sikt återskapa ett ekosystem så som det sett ut historiskt eller att förstärka de bestånd av ålgräs som finns idag.  

Restaurering av ålgräs är kostsamt, och tanken är därför att Länsstyrelsen och Linnéuniversitetet tillsammans ska söka ytterligare medel för att möjliggöra storskalig restaurering. Då det ofta är både dyrt och svårt att återskapa och restaurera marina ekosystem, är det väldigt viktigt att vi vårdar och skyddar de fina marina miljöerna vi har kvar.

Projektet startar i april 2016, och beräknas pågå under 3-5 år, beroende på resultat och finansiering. Länsstyrelsen kommer att bjuda in flera olika aktörer till samarbete kring detta projekt. Intressanta områden för restaurering finns även i Blekinge, och Länsstyrelserna i Kalmar och Blekinge samarbetar i detta arbete.

 Kort informationsfilm om projektet

 

Kort film om projektet