Bäckafall

Bild: Våtmark och skog i Bäckafall. Foto: Malin Lund
Miljön i naturreservatet Bäckafall är mycket varierad och har under årens gång använts till både odling, skogsbruk och bete. Gammal granskog blandas med våtmark, öppna betesmarker och åkermark. Här finns en stor artrikedom med flera ovanliga växter och insekter.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att

 • bevara en äldre granskog med källmiljöer och grov asp, samt för delar av skogen bevara en betespräglad skogsmiljö
 • bevara en artrik kryptogamflora
 • bevara brynmiljöer och öppna betesmarker
 • ge möjlighet till natur- och kulturmiljöupplevelse inom ramen för bevarandet av naturvärdena

Växt- och djurliv

Skogen består till största delen av äldre granskog som växer på frisk mark. Området är ganska platt, men det finns sänkor där vattenkällor gör marken fuktig. Där växer sumpskog med både gran och lövträd. Här och där i reservatet står ensamma grova tallar. Ett område består av gamla kraftiga aspar och där finns också mycket död ved.

Naturen i Bäckafall ger flera ovanliga lavar, svampar och mossor möjlighet att leva här, exempelvis aspgelélav, gytterlav, vedticka, långfliksmossa och västlig hakmossa. I östra kanten av reservatet står en gammal omålad lada, och de obehandlade väggarna är en viktig växtplats för lavar. Många insekter, till exempel hornssteklar och långhorningar, trivs i den döda ved som finns på olika platser i reservatet. På den betade hagmarken växer bland annat slåttergubbe, ängsvädd, brudborste och jungfrulin.

Historia

Bäckafall har under lång tid använts för skogsbruk och bete. Strax söder om reservatsgränsen låg tidigare torpet Ingridtorp. Torpet finns inte kvar idag. I början av 1800-talet användes marken närmast torpet till odling och större delen av markerna utanför betades. Nu har skogen tagit över mycket av den gamla åkermarken och betesmarken. Vid en ledningsgata som går genom reservatet finns det dock öppna hagmarker som fortfarande betas. Skogen är bitvis ganska gles och man kan se spåren efter den tidigare betesperioden.

 

Fakta

Beslutsår: 2006
Storlek: 67 hektar
Ägare: Staten
Kommun: Nässjö
Läge: Cirka 4,5 kilometer sydväst om Nässjö kyrka
Naturtyp: Äldre granskog, granungskog, kalmark, tallsumpskog, lövsumpskog, blandlövskog, trädklädd betesmark, öppen hagmark, åker, våtmark.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats och strövstig

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Bäckafalls naturreservat är det förbjudet för allmänheten att:  

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående, levande eller döda träd eller buskar
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • elda annat än med medhavd ved
 • tälta mer än en natt
 • framföra motorfordon annat än på befintlig väg, för jordbrukets behov eller för uttransport av fälld älg med mindre fordon på fastmark
 • parkera annat än på anvisad parkeringsplats
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.


 Hitta hit