Skurugata

Bild: skuran i skurugata. Foto Johan Rova
har beskrivits som Sydsveriges mest egendomliga naturfenomen. Ingen vet säkert hur den märkliga bergssprickan har uppstått. Mystiken kring platsen har gett upphov till sägner om troll och rövare som härjar mellan bergväggarna. En promenad genom gatan är en storslagen upplevelse som varmt rekommenderas.

Skurugata utanför Eksjö består av en 800 meter lång och mellan 7 och 24 meter bred klyfta i berget. Klyftor av det här slaget kallas skuror och finns på fler ställen i östra Småland. Skurugata är den största. De tvärbranta bergväggarna är på vissa ställen upp till 35 meter höga.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • skydda och bevara skuran och de arter som är beroende av det svala och fuktiga klimatet i skuran
 • bevara och utveckla en naturskogsartad barrblandskog med anslutande mosse och de arter som är knutna till dessa miljöer
 • bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd
 • tillvarata områdets betydelse för friluftslivet, inom ramen för bevarandet av områdets naturvärden

Teorierna om hur Skurugata har uppkommit är många. Den vanligaste förklaringen är att skuran bildats av en isälv vid inlandsisens avsmältning. Andra anser att skuran är en spricka i berggrunden eller en gravsänka. Bergarten består huvudsakligen av gråbrun porfyr som här och var skiftar mot rött.

I reservatet finns en utsiktspunkt, Skuruhatt, som med sina 337 meter över havet är en av de högsta punkterna i Småland. Från toppen har man en hänförande utsikt över Eksjöbygden. Där finns också en minnessten rest över Albert Engström som lekte här som barn. Albert Engström har skildrat de småländska omgivningarna i många av sina verk.

Växt- och djurliv

Klimatet i skuran är mycket kallare än i omgivningen. Snö och is blir liggande långt in på sommaren och här kan man hitta mossor som annars bara förekommer i fjälltrakterna. Skurans norra del är torr och blockig. Vegetationen består i huvudsak av olika arter av ormbunkar, bland annat gaffel-, hälle- och svartbräken. I springorna i bergväggen förekommer sällsynta mossarter som gynnas av det svala och fuktiga lokalklimatet, bland annat snedbladsmossa. Snedbladmossa är en art som i övrigt förekommer sällsynt i nordvästra Sverige. Längre upp på bergväggarna växer ljung, blåbär och lundgröe. Skurans södra del är skogbeväxt och botten är till stora delar kärrartad. En bäck rinner från Skurukälla och söderut genom den södra delen av skuran. Norra delen av reservatsområdet utgörs av en mosse med en tjärn, Myregölen. Mossen är till största delen skogbeväxt med tall. I de omgivande skogarna finns också ett intressant fågelliv. Bland annat kan man se tjäder, orre, järpe och korp.

Var rädd om Skurugata

Ett område med så många besökare som Skurugata utsätts för nötning och övrig påverkan på ett helt annat sätt än övrig natur. För att området ska bevaras måste besökare visa extra stor hänsyn. Reservatets vegetation, djurliv och geologiska bildningar får inte skadas eller störas. I skuran och området runt omkring är det förbjudet att skada eller ta bort vegetation eller andra naturföremål. Tältning, eller trafik med motordrivet fordon är inte heller tillåtet. Elda endast på anvisade platser med medhavd eller av förvaltaren tillhandahållen ved.

Fakta

Beslutsår: 1967, utvidgat 2005.
Storlek: 42 hektar  
Ägare: Privat och staten.  
Kommun: Eksjö
Läge: Skurugata ligger cirka 8 km nordost om Eksjö i Eksjö kommun. Vägskyltning från Eksjö stad och väg 40 och 134.
Naturtyp: Skog och bergbranter
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län  
Anordningar: Parkeringsplats, toalett (även vid Skuruhatt), markerade strövstigar, grillplats (även anpassad för rullstorlsburna), rastplatser; en del av vandringsleden "Höglandsleden" passerar Skurugata. Från parkeringen till Skuruhatt finns en led anpassad för rullstolsburna.

Grova skor och oömma kläder rekommenderas för den som tänker vandra genom området - det är gott om stenar, klippblock och omkullfallna träd. Tänk på att temperaturskillnaden mellan Skurugata och Skuruhatt kan sommartid vara upp emot 20 grader!

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Skurugatas naturreservat förbjudet för allmänheten att:  

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående, levande eller döda träd eller buskar,
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur,
 • störa djurlivet genom närgånget uppträdande vid till exempel fågelbo,
 • framföra motorfordon Undantag gäller till och från parkeringen. Undantag gäller även för mindre fordon på fastmark för uttransport av fälld älg samt för jordbrukets behov. Anmärkning: skogsvägen som ligger i reservatsgränsen får nyttjas för skogstransporter,
 • parkera annat än på anvisad parkeringsplats,
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 • elda annat än på anvisad iordningställd plats och med medhavd ved eller ved som tillhandahållits av reservatsförvaltaren,
 • tälta annat än på anvisad plats,
 • klättra i berg,
 • cykla eller rida annat än på anvisade vägar,
 • använda delområde B för tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.

Utöver vad som annars gäller är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda reservatsområdet, med undantag av delområde B, för tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 personer använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 personer.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.


 Hitta hit

Länk till karta

Koordinater till parkeringsplats
N57.70088 E15.08790