Hamrafjället

På igenväxta fäbodar tas träd ner för att återställa området. En fjällrygg i bakgrunden.
Ett turistfjäll av högsta rang! Intressant, vacker och omväxlande natur tillsammans med människans spår av fäboddrift, forntida gravfält och fångstgropar.

Blomsterfjället

Hamrafjället fått smeknamnet Blomsterfjället eftersom det sammanlagt finns drygt 400 olika växter här. Hamrafjällets soliga sydsluttning är en träffpunkt för nordliga och sydliga växter, vilket ger en intressant och artrik flora. Spana efter orkidéer och andra ovanliga arter som trivs på Hamrafjällets kalkrika mark.

Tre karaktärsområden kan urskiljas i reservatet. Kalfjället med kråkrishedar. Sydsluttningen med branter och fjällbjörkskog där sätervallar och gamla slåttermarker bidrar till variation och öppna gläntor. Myrflatan sydost om Hamrafjället, där en mosaik av myrar och björkskog sträcker ut sig.

Hedniska seder och jägarfolk

I reservatet finns många lämningar från främst järnåldern, till exempel finns vid de gamla sätervallarna gravhögar som är daterade till år 800-1050. Enligt hednisk gravsed skulle människorna begravas nära hemmet.

Ett två kilometer långt fångstgropssystem som löper tvärs över dalgången vittnar om fångstens betydelse. Fångstgroparna spärrade effektivt av Tännåns dalgång mellan Hamrafjället och Rutfjället.

 
Kor som betar i fjällbjörkskog.

Artfrämjande fäboddrift

Trakten har i århundraden nyttjats för fäboddrift. I början av 1900-talet fanns tolv fäbodar, den sista lades ner 1971. Boskapen och slåttern höll undan tuvor och buskar, vilket gav konkurrenssvaga arter möjligheten att leva.

Fäboddriften tillsammans med den bördiga marken har bidragit till att Hamrafjällets naturreservat är ett av landets artrikaste fjällområden. Idag är slåttern och betet återupptaget i delar av området.

 


 Fakta

Kommun: Härjedalen
Storlek: 7 km2
Bildat år: 1974
Vägbeskrivning: Strax väster om Tänndalen, längs väg 84, finns vägskyltning som visar in mot reservatets entré och parkering.
Möjlighet att parkera finns även vid den inhägnade slåtterängen knappt tre kilometer västerut.

 Mer information

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.