Varningsmeddelande – Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)

Viktigt Meddelande till allmänheten (VMA) har tillkommit för att snabbare kunna nå allmänheten för att varna och informera i samband med olyckor eller händelser som riskerar att orsaka störningar i samhället.

 

Ett VMA utgörs av ett meddelande i radio och TV, och kan även innefatta ett utomhuslarm. Länsstyrelsen har dessutom delat ut en särskild RDS-mottagare till hushållen inom den inre beredskapszonen kring Ringhals. Mottagaren varnar med en kraftig signal och ett meddelande blir uppläst.

Det finns två nivåer av meddelanden; varnings- och informations-
meddelanden. Om signalen utlösts ska den alltid följas av ett meddelande.
Ett varningsmeddelande sänds genast och upprepas inom 5 minuter i samtliga Sveriges Radios FM-kanaler P1, P2, P3 och i berörd lokal P4-kanal samt i Sveriges Televisions kanaler, Sveriges Utbildningsradio UR, TV4, Kanal 5 och 9 samt SVT Text. Meddelandet sänds även i vissa av de privata radiokanalerna.

Ett informationsmeddelande som används i mindre akuta situationer sänds skyndsamt i samma kanaler som ovan. Meddelandet upprepas inom tio minuter i berörd lokal P4-kanal och i vissa privata radiokanaler.

Signalen testas fyra gånger om året den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december månad klockan 15:00.

Dåvarande Räddningsverket beslutade 2001 att VMA även kan användas vid andra allvarliga händelser och svåra störningar. Ett VMA som rör dessa händelser väcker också upp de RDS-mottagare som har delats ut kring Ringhals kärnkraftverk.

Vad ska jag göra när jag hör signalen?
Vid signal ska du stanna inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och lyssna på radion för mer information.

Var kan jag få information om ett VMA om jag inte var hemma när det sändes?
Sveriges Radio i Stockholm som utlöser samtliga VMA i landet har ansvar för att förse TV-bolag med underlag för en textremsa. På SVT:s Text-TV sidan 100 kan du få information när en VMA-situation pågår och på sidan 599 publiceras samma meddelande som läses i radion. Sveriges Radio och SVT lägger också ut information på sina hemsidor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerar om VMA-händelsen på Krisinformation. Även SOS Alarm lägger ut information på Internet under fliken 112 så länge det finns en risk. Det är också möjligt att prenumerera på tjänsten hos SOS Alarm.

Hur vet jag när faran är över?
Om det inte längre är någon överhängande fara kommer ett meddelande att sändas så snart som möjligt i berörd lokal P4-kanal i Sveriges Radio.

Nationellt informationsnummer - 113 13
Det finns ett nationellt informationsnummer 113 13 dit allmänheten kan ringa för att få eller lämna information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Läs mer om informationsnumret hos SOS Alarm.

Vem har rätt att sända VMA?
VMA-systemet används numera inte bara vid allvarliga händelser utan även vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det används också vid krishantering i samband med extraordinära händelser så det är ett stort antal myndigheter och förvaltningar som har rätt att använda systemet för att lämna viktig information. Några av dessa är Räddningstjänsterna, Polismyndigheterna, Strålsäkerhetsmyndigheten, smittskyddsläkare, SOS Alarm, Länsstyrelser, Regeringen, kommuner, landsting, regioner, elbolag, teleoperatörer och anläggningar med farlig verksamhet.