Vendelsöarna (Varberg)


I naturreservatet Vendelsöarna ingår Vendelsö och sex mindre öar. Öarna är populära utflyktsmål, särskilt på sommaren då man kan bada på någon av öarnas fina sandstränder, snorkla och paddla. Missa inte att besöka södra Vendelsö, här finns ett fantastiskt klipplandskap med strandgrottor och raukliknande bildningar!

Vendelsös många fornlämningar vittnar om att det funnits människor här i över 2 000 år. På några höjdpartier kan man hitta rösen från bronsåldern och på öns nordvästra sida finns ett halvdussin tomtningar. Tomtningar är enklare former av husgrunder som troligen användes i samband med sillfiske under medeltiden.

Sjöfarten och fiske var länge av stor betydelse för dem som bodde på Vendelsö. Successivt övergick dock invånarna från att livnära sig på sjöfarten till att bruka jorden. Kvarnen, de gamla åkrarna och de ringlande stengärdsgårdarna är några kulturhistoriska lämningar som vittnar om detta. På Vendelsö finns möjlighet till övernattning i Ludvigs gård, vilken ägs av Naturvårdsverket och drivs som vandrarhem.

Öppna marker och ovanliga arter

Större delen av Vendelsö består av öppna marker, ljung- och gräshedar med inslag av enbuskar. Här växer olika gräs och örter som gynnats av det långvariga betet. Några av de mer ovanliga arterna är kattfot, darrgräs, jungfrulin och orkidén ängsnycklar. Längs med strandkanten möter man hällmarker där örter som gul fetknopp, jordklöver och kärleksört sätter färg på den annars karga miljön. På strandängen i norr häckar rödbena, strandskata och större strandpipare och i det grunda sundet som skiljer Vendelsö från den närliggande Älmö brukar flyttande vadare rasta under vår- och höststräcket. I sydost står flera vidkroniga ekar som visar att förr var landskapet ännu mer öppet. Denna typ av trädkronor kan bara bli till i öppna marker där de har gott om plats att växa.

Varje ö är unik

Runt Vendelsö ligger sex öar som alla använts för sommarbete. Varje ö har sin karaktär: Knarrholmen är flack och hyser en vitfågelkoloni, uppe på Ustö ligger en fin damm, på Brattös västsida är det nästan bara berg, Norstö har sin egen körsbärslund, på Kidholmen finns mycket klappersten och till sist Älmö med sin magiska sandudde i öster. Öarna når man med egen båt och alla sex öarna har fina sandstränder!

Mångfald under ytan

I vattnen utanför Vendelsöarna finns olika typer av marina miljöer: ålgräsängar, öppna ler- och sandbottnar och tångklädda klippor. Bland svajande ålgräs och tång söker småfisk skydd under sin uppväxt. Även större fisk söker sig hit för att förse sig av smörgåsbordet av mat. Räkor, krabbor, havsborstmaskar, snäckor, musslor, orm- och sjöstjärnor och sjöborrar är bara några exempel på det rika djurlivet under ytan. De grunda mjukbottnarna är värdefulla för plattfisk.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • under tiden 1 april – 31 juli årligen färdas eller uppehålla sig i vattenområdet i Älmö sund och på stränderna kring Älmö sund samt landstiga på del av Knarrskär eller befara vattenområdet inom 100 meter från ön, enligt markeringar på beslutskartan,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • förtöja båt vid boj med släpkätting eller på liknande sätt som medför att bottenfaunan påverkas negativt,
 • lägga upp båt på land mer än två dygn,
 • tälta mer än två dygn, elda annat än på anvisad plats,
 • medföra okopplad hund,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • utan Länsstyrelsen tillstånd samla in landlevande insekter, spindlar, snäckor och andra landlevande ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används, samt att
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Gräs- och ljunghed

Kommun: Varberg

Areal: 1582 hektar varav 262 hektar är landareal

Skyddat sedan: 2002, utvidgat 2015

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Delar av området ingår i Natura 2000

 Content Editor ‭[2]‬

Från E6 svänger man mot Ringhals/Värö strax norr om Varbergstunneln, och sedan direkt mot Väröbacka. Efter cirka 3 km är det skyltat mot Stavder till vänster. Vendelsö kan även nås med egen båt.

Båttransport: Övernattande gäster och konferensgäster på vandrarhemmet körs av arrendatorerna Helen & Lars, tel 0768 - 60 68 06, och hämtas med båt i hamnen i Stavder. Om du vill åka till Vendelsö över dagen så kör Ulf daggäster och nås på telefon 070-516 79 04 eller på www.vendelsoturochretur.se

 Deutsch

Tysk flagga 

Willkommen im Naturreservat Vendelsöarna – einer Inselwelt, auf der frühere Siedlungsepochen viele Spuren hinterlassen haben. Archäologische Funde zeugen von menschlicher Aktivität bereits in der Steinzeit. Die Beweidung und die Nähe zum Meer haben das Pflanzen- und Tierleben stark geprägt. Gewöhnliche Grasnelke, Sandthymian und Milchkraut gehören zur vielfältigen Flora des Reservats. Der Besucher findet hier auch ein reiches Vogelleben vor mit Arten wie Austernfischer, Rotschenkel und Lachseeschwalbe.

 English

Brittisk flagga 

Welcome to Vendelsöarna Nature Reserve - an archipelago rich in remains of earlier agricultural eras. Ancient monuments are evidence of human activity as early as the Stone Age. Animal pasture and the proximity to the sea leave their mark on the plant and animal life. Thrift, breckland thyme and sea milkwort belong to the reserve’s rich flora. You will also find a rich bird life here with species such as oyster catcher, common redshank and sandwich tern.

 Content Editor ‭[1]‬


Strandskatan (Haematopus ostralegus) är en stor vadarfågel med ett vingspann på ungefär 80 cm. Foto: Lars-Åke Flodin.

Rödbena
Rödbena (Tringa totanus), är en karaktärsart på strandängarna. Foto: Lars-Åke Flodin.


Kattfot (Antennaria dioica) besjungs av Evert Taube i Sjösala vals. Den växer på torr, öppen och kvävefattig mark som till exempel naturbetesmarker. Foto: Karin Hernborg.