Hökafältet (Laholm)


Hökareservatet bjuder på härliga vandringar över öppna sanddyner och genom sluten tallskog. Här finns också en 2,5 kilometer lång led som är särskilt anpassad för rullstol, rullator eller barnvagn. I reservatet finns ett rikt växt- och djurliv som präglas av den sandiga miljön.

På de öppna sandmarkerna utmed havet finns en mosaik av ovanliga och värdefulla vegetationstyper. Har du tur kan du sommartid få se den mycket sällsynta fältpiplärkan, som är en karaktärsart för sanddynerna. Hämpling och sånglärka är desto vanligare. Den öppna, solbelysta sanden uppskattas även av steklar och skalbaggar. I Höka lever bland annat de ovanliga arterna dynfrölöpare och flygsandvägstekel. 

Innanför dynerna växer lövskog och buskar på fuktig mark och österut vidtar en vidsträckt sandslätt bevuxen med vanlig tall och bergtall. I tallskogen sjunger tofsmes och talltita livligt under våren.

Näktergal och rörsångare

I den norra delen av reservatet öppnar sig en fuktig betesmark utmed Lagan. På strandängen växer sällsyntheter som dvärglin, rödlånke och fyrling. Lagans utlopp ut i havet, Lagaoset, förändras ständigt på grund av havets strömmar. Från vassruggarna invid ån hörs sävsångare och rörsångare och i strandskogen vistas näktergal och svarthätta. I åbrinken finns också en värdefull moss- och lavflora. Namnet Höka syftar troligen på den krök som Lagan gör före utloppet.

Storskalig trädplantering

Tallskogen i reservatet planterades under 1800-talet för att stoppa sandflykten. Skogen som en gång planterades i ett försök att binda sanden har idag blivit ett problem då den slutit sig och bara några få procent av de förr så öppna sanddynerna återstår. Sandblottorna har istället täckts av gräs, vresrosor och lövsly. Ingreppen och störningarna har haft en negativ påverkan på naturmiljön och många arter som förr var vanliga är nu rödlistade.

Nya skötselåtgärder

För att rädda sanddynernas unika växt- och djurliv måste vi återigen skapa spelrum för vindarnas och sandens dynamik. För att åstadkomma detta har vi genomfört omfattande skötselåtgärder. På några ställen har vresros och annan buskvegetation grävts bort och bergtall ryckts upp. På så vis skapas åter dynsänkor med bar sand där sandbin och andra värmeälskande insekter kan sola sig. För att gynna insektslivet har också småskaliga bränningar genomförts vilket sätter fart på käringtand och andra blommande örter där insekterna söker nektar. Målet är att hotade arter ska räddas och försvunna arter ska få en möjlighet att hitta tillbaka.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • utöver på markerad bilväg framföra motordrivet fordon och parkera annat än på anvisade platser, med undantag för servitutsinnehavare och för framförande av motordrivna rullstolar,
 • tälta
 • ställa upp eller övernatta i husvagn eller husbil,
 • cykla annat än på markerade bilvägar och cykelled,
 • medföra okopplad hund med undantag för vid jakt med drivande/stötande hund eller för eftersök, 
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift
 • lägga upp eller varaktigt förtöja båtar; dock kan efter tillstånd från Länsstyrelsen förtöjning och uppläggning ske på plats som anvisats av naturvårdsförvaltaren.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller samla in gräs, örter, mossor eller lavar. Plockning av bär eller matsvamp är dock tillåten,
 • utan Länsstyrelsen tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Dynlandskap

Kommun: Laholm

Areal: 417 hektar varav 51 hektar vatten

Skyddat sedan: 1972, utvidgat 2009

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i det större skyddade kustområde som benämns Laholmsbuktens sanddynsreservat och som ingår i Natura 2000.

 Content Editor ‭[2]‬

​Vägbeskrivning: Tag av E6 vid Laholm och kör mot Mellbystrand. Passera stormarknad och sväng höger i T-kors. Efter 2 kilometer finns parkering invid motionsspår vid reservatets södra del. Ytterligare parkeringar i reservatets mellersta och norra del nås via en mindre bilväg genom reservatet mot Hökhult.

 Content Editor ‭[3]‬

​Under året ska boningshuset på Hökhult, som ligger i den norra delen av Hökafältets naturreservat i Laholms kommun, rivas. Husets källare är vattenfylld och byggnaden har stora mögel- och fuktskador.

 

 Content Editor ‭[1]‬

​Just nu pågår EU-projektet Sand Life i reservatet. Målet med projektet är att restaurera några av de igenvuxna sandmarkerna längs den halländska kusten. Flera arter är beroende av öppna sandmiljöer för sin överlevnad. På Sand Lifes webbplats kan du läsa mer om de olika åtgärderna som genomförs.

 

Utemuseum

​I reservatet har det placerats ett utemuseum som berättar om de unika naturvärden som finns i området. Utemuseet har tre viktiga komponenter. Det signalerar att livet i sanden är enormt artrikt, ger oss information om sandmarkerna och avslöjar vad som är mest spännande i området. Informationspelarna har tagits fram inom EU-projektet Sand Life. 

 

 English

Brittisk flagga 

Welcome to Höka nature reserve, where the landscape has changed drastically as time has passed. Deforestation, grazing and seaweed gathering opened up the coastal area at an early stage resulting in sand movements. At the turn of the last century more than 4 million trees were therefore planted in the area which now forms a closed forest. Open sand dunes now only remain along the coast. Dune heathland vegetation is to be found here, an unusual and valuable habitat which is home to a large number of rare species. Regular clearing of shrubs and trees takes place in order to encourage open dune heathland flora and fauna.

 Deutsch

Tysk flagga 

Willkommen im Naturreservat Höka, in dem sich das Landschaftsbild im Verlaufe der Geschichte drastisch verändert hat. Rodung, Beweidung und Tangernte öffneten schon früh das Küstengebiet, was Sandflucht zur Folge hatte. Zur vorletzten Jahrhundertwende wurden deshalb 4 Millionen Bäume gepflanzt, die heute einen geschlossenen Wald bilden. Offene Sanddünen gibt es heute nur noch unmittelbar an der Küste. Hier wächst Dünenheide-Vegetation, ein ungewöhnlicher und wertvoller Naturtyp, in dem viele seltene Arten leben. Um die Flora und Fauna der offenen Dünenheide zu bewahren, werden regelmäßig Büsche und Bäume beseitigt.

Fältpiplärka
Fältpiplärka (Anthus campestris) häckar på sandhedar och sanddynsområden i kustnära områden. Under hela 1900-talet har arten minskat i antal och utbredning och finns numera bara i östra Skåne och sporadiskt i västra Halland. Foto: Benny Holmkvist.