Fjärås Bräcka (Kungsbacka)


Fjärås Bräcka är en mäktig israndsbildning som ligger tvärs över Lygnerns dalgång och som dämmer upp sjön Lygnern till 15 meter över havsytan. Från bräckans krön kan man se långt över sjön Lygnern, Fjäråsslätten och Kungsbackafjorden. Här finns även ett populärt naturum med utställningar, aktiviteter och café.

Fjärås är en av Hallands mest fornminnesrika socknar. Som besökare kan man finna fakta om naturreservatet och dess spännande historia både på skyltar och längs reservatets naturstig.

Fjärås Bräcka är avsatt som naturreservat för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden som är knuten till de hävdade naturmiljöerna och de äldre grustäkterna. Här finns nämligen ett mycket rikt insektsliv med ett flertal rödlistade arter. Vidare har reservatet som syfte att bevara ett stycke geologiskt intressant svensk natur, för forskning, fornminnesvård och för allmänhetens friluftsliv.

Bräckan är av internationellt intresse bland geologer, och tillsammans med Lygnern är Fjärås Bräcka också klassat som område av riksintresse för naturvård.

Israndbildning

Fjärås Bräcka är en mäktig israndsbildning som bildades vid inlandsisens kant för cirka 13 000 år sedan då isen under en period låg stabil och i nivå med havsytan. Grus, sand och sten matades fram av smältvatten från inlandsisen och avlagrades då det forsande vattnet nådde havet vid iskanten. Efterhand som landet höjt sig har bräckan frilagts.

Rest av vidsträckta utmarker

På bräckan och landskapet däromkring låg en gång vidsträckta ljungbevuxna utmarker. Idag är mycket av ljungheden borta men på delar av naturreservatet återskapas det öppna beteslandskapet med röjningar och betesdrift. På heden finns karaktärsväxter som ljung, slåttergubbe och ängsvädd. Utmed vägen mot Fjärås finns öppna gräsmarker med en rik torrängsflora med backsippa, tjärblomster och backtimjan.

På bräckans östsida finns näringsrikare partier med lövskog av bland annat ek, ask och hassel. Här träffar man på mer krävande örter som storrams och rödblära. Längre ner mot Lygnern finns en vildvuxen snårskog av bland annat klibbal, björk och den på våren vackert blommande druvflädern.

På Fjärås Bräcka lever både grävling, rådjur och räv, och från snåren på östsidan kan man på våren få höra skönsång av svarthätta, trädgårdssångare och järnsparv.

Kulturhistoria

Boplatser och stenkammargravar från stenåldern finns i trakten. Enstaka stenåldersredskap har hittats på bräckan, som under forntiden utgjorde en naturlig landbrygga för folk som färdades utmed kusten. Vägen på bräckans krön, i söder kallad Gamla Förlandavägen, räknas som ett av Sveriges äldsta samfärdsstråk.

Från brons- och järnålder finns talrika fornlämningar, mest känt är det stora järnåldersgravfältet Li med över 100 resta stenar. Området har sannolikt hyst en fast befolkning minst sedan bronsåldern. Människan har påverkat landskapet tidigt genom boskapsskötsel och jordbruk. Fjärås Bräcka kan ha blivit skoglöst redan under brons-järnålder.

In till 1800-talets slut var landskapet småskaligt med små gårdar, utmarker och lövskog. Sedan 1800-talets slut har de betade utmarkerna odlats upp eller beskogats, främst med planterad barrskog. I den nordvästra delen av bräckan bröts stora mängder grus lång in på 1900-talet. Idag är täkten avvecklad och en stor del av barrskogarna inom reservatet avverkade och arbeten pågår för att återskapa delar av det gamla ljunghedslandskapet.

Njut av naturen

Klättra upp på Fjärås Bräcka och njut av utsikten över hav, skogar och åkrar. Följ naturstigen och lär om bräckan och dess historia och besök ljungheden på Bräckans västra del. I väster, vid nedre delen av Bräckan ligger det stora gravfältet Li med över hundra resta stenar som är särskilt vackert när ljungen blommar på sensommaren.

Naturum

År 2005 invigdes ett naturum på Fjärås Bräcka. I naturum finns en utställning över Bräckans intressanta natur och kultur samt ett café. Naturum hålls öppet under sommartid och på våren och hösten under helger. För gällande öppettider se webbplatsen.

Syfte

Syftet med reservatet är att bevara och utveckla den biologiska mångfald som är knuten till de hävdade naturmiljöerna, att bevara de rödlistade arter som förekommer i området samt att bevara områdets särpräglade geologi. Ännu ett viktigt syfte med reservatet är att bevara de goda förutsättningarna för friluftsliv och besök i området.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Med stöd av 7 kap. 30§ miljöbalken, om rätten för allmänheten att färdas och vistas i reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att:

 • uppsätta tavla, plakat affisch, skylt eller göra inskrift,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 • elda annat än på särskilt anvisad plats,
 • medföra okopplad hund,
 • framföra cyklar i terrängen,
 • rida eller köra med häst annat än på för detta ändamål markerade leder eller områden,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage eller kan störa djurlivet, samt att
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Vad gäller ridning finns det idag inga beslut om markerade områden eller leder. Man får endast rida längs vägarna i reservatet.


 Några fakta

Dominerande naturtyp: Ändmorän

Kommun: Kungsbacka

Areal: 135 hektar varav 130 hektar land

Skyddat sedan: 1976

Ägare: Enskild och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Besök Fjärås Bräckas naturum! För öppettider klicka här.

Vägbeskrivning:
Cykel: "Cykelspåret" går förbi Fjärås Bräcka
Bil: Från E6 kör av söder om Kungsbacka mot Fjärås/Tjolöholm. Från avfarten följ brun skyltning mot Fjärås Bräcka där en större grusparkering finns.

 Folder om Fjärås Bräcka (PDF)

Backsippor
Backsippan (Pulsatilla vulgaris) blommar med stora blåvioletta blommor redan i april. Arten växer på öppna torrbackar som hävdas genom bete eller slåtter. Backsippan är fridlyst och rödlistad som sårbar. Foto: Hans Schibli.


Ett tambi besöker ängsvädd (Succisa pratensis), en flerårig ört som växer i reservatet. Foto: Martin Lindqvist

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight