Kulturreservatet Äskhult (Kungsbacka)


Byn Äskhult är unik i sitt slag genom att den ålderdomliga bebyggelsen aldrig flyttades ut från bykärnan i samband med 1800-talets skifte. Den täta bebyggelsen runt bytorget har en tydligt 1700-talskaraktär vilken förstärks av omgivande landskap med allmogeåkrar, kålgårdar (köksträdgårdar) och hamlade träd. Följ fägatan mot utmarken och känn hur tidens gränser suddas ut.

Göttas, Jönsas, Bengts och Derras

Byn utgörs av fyra gårdar som ligger på toppen av en moränrygg. Tre av bostadshusen är uppförda under 1700- och 1800-talen medan den fjärde och äldsta flyttades hit på 1970-talet. Gårdarna Göttas, Jönsas och Bengts fick sina namn efter ägare på 1700-talet. Den fjärde gården heter Derras vilket betyder grannens. Byn omnämns första gången 1592, då under namnet Escholt. I Hallands landsbeskrivning från 1729 framgår det att Äskhult var fattigt. Ängen var mager och trädlös, och betesmarken bestod av berg. Byn bestod då av fem bostadshus, tre uthuslängor och en skvaltkvarn. Äskhult var bebodd och brukad ända in på 1960-talet.

Skiftestid

Äskhults by genomgick såväl storskifte (1825-27) som laga skifte (1859-65). Skiftena innebar att de små tegarna delades upp i större sammanhängande enheter vilket tillsammans med nya odlingsredskap resulterade i ett mer rationellt jordbruk. I många fall innebar skiftenas markägoförändring att gårdarna flyttades ut från byn till de nya ägorna. I Äskhult kunde dock skiftena genomföras utan att gårdarna flyttades.

Bevarande och återskapande

1997 bildades naturreservatet Äskhult. Då hade markerna vid en första anblick inte mycket gemensamt med det 1700-talslandskap som skulle återskapas. Utmarken hade planterats med barrskog, inägornas ängar hade övergivits och odlingslotternas gränser hade ändrats vid skiftena. Trots detta fanns många spår av äldre odling och markindelning kvar, till exempel odlingsrösen, fägator och hamlade träd samt den viktiga stenmuren som utgör gräns mellan inägor och utmark. Sedan reservatet bildades har ett omfattande restaureringsarbete pågått i Äskhult. Åkrar har plöjts upp, träd har nyhamlats, kålgårdar har återskapats och en del av den beskogade utmarken har avverkats och en ljunghed återskapats. Arbetet har lett till att ett nytt beslut och en ny skötselplan tagits fram, och sedan 2004 är Äskhult ett kulturreservat.

För besökaren

I Äskhult finns fyra historiska stigar av varierande längd. Längs stigarna finns ett antal stationer som berättar om historien och naturen på platsen. Man får ut mest av vandringen om man har med sig häftet "Äskhults historiska stigar" som finns att köpa då Äskhults by håller öppet, men vid informationstavlan i Äskhult finns även enklare broschyrer som man kan plocka upp.

Sommartid anordnas i byn traditionellt midsommarfirande, bygdespel och andra kulturevenemang. Varför inte delta i en guidad visning för att därefter avnjuta hembakt i caféet? För information om öppettider, guidade turer och kulturevenemang, besök Äskhults egen webbplats.

Syfte

Syftet med kulturreservatet är att bevara Äskhults by, en för landet unik kulturhistorisk helhetsmiljö, samt att återskapa och levandegöra en kulturmiljö med bebyggelse, bytomt, inägor och utmark som det gestaltade sig strax före den agrara revolutionen och storskiftet 1825-27.

Föreskrifter för besökaren

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter. Dessa måste du som besökare i området följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
  • skada eller gräva upp växter,
  • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • medföra okopplad hund samt
  • elda.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Ålderdomligt odlingslandskap; inäga, slåtter och utmark 

Kommun: Kungsbacka

Areal: 135 hektar

Skyddat sedan: 1997 (2004 blev Äskhult kulturreservat)

Ägare: Västkuststiftelsen

Förvaltare: Västkuststiftelsen

Vägbeskrivning: Sväng av E6 söder om Kungsbacka mot Tjolöholm och Fjärås. Härifrån är det skyltat mot Äskhult. En avgift tas ut av besökarna till byn.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight