Danska fall (Halmstad)


Strax söder om Simlångsdalen ligger Danska fall. I reservatet finner du gammal bokskog, bergbranter, välnötta gångslingor och öppna marker. Men det är nog vattenfallet som är den största publikdragaren. En vandringsstig går genom den natursköna bokskogen och Hallandsleden löper genom reservatet.

Området omgärdas i tre väderstreck av vatten. I norr av Brearedssjön, i öster av vattendraget Assman och i väster av Skällåsasjön med bäck till Brearedssjön. Det mest dramatiska avsnittet längs med Assman är fallet som gett reservatet dess namn – Danska fall.

Under snösmältning och andra perioder med högvatten bjuder fallet på ett brusande skådespel då vattenmassorna letar sig nedför berggrundens sprickor. Fallhöjden från Danska fall till åmynningen några hundra meter bort är 36 meter. Ån bildar flera vackra forsar och fall längs vägen. Stora delar av Assman inom reservatet bildar ett kvill-landskap där vattnet tar olika vägar mellan stenar och klippor och bildar mängder med små öar, som ett skärgårdslandskap i miniatyr.

Kuperad terräng

I reservatet finns en väl markerad slinga som leder besökaren runt i den gamla bok- och ekskogen. Stigen går både upp och ner och på sina ställen kan det vara fuktigt och blött. Skogen har lämnats orörd under en lång tid och börjar tack vare sin ålder bli intressant för såväl småkryp som fåglar, svampar, lavar och mossor. Den gallrar sig själv och har en del lågor (liggande döda träd) och högstubbar som gillas av hackspettar.

Ovanliga lavar

Djur- och växtlivet är rikt. I området finns intressanta arter från ett flertal olika organismgrupper, bland annat lavar, mossor, kärlväxter, svampar, vatteninsekter, fiskar och fåglar. I synnerhet på bokarna finns en rik påväxtflora av rödlistade och ovanliga lavar såsom liten lundlav och mussellav. Mindre flugsnappare och forsärla finns i området och i Assmans forsar kan strömstaren ses springa omkring på stenarna. I ån finns också öring som gynnas av den rika bottenfaunan.

Järnbruk och garveri

Rör man sig i Danska fall kan man få en uppfattning om hur Hallands inland har sett ut genom århundradena. Till skillnad från områdena närmre kusten har nämligen naturen vid Danska fall sett ut på ungefär samma sätt sedan medeltiden och kanske ännu längre tillbaka.

På en ö i nedre delen av Assman där det idag växer en frodig askskog, anlades ett järnbruk år 1727. Flera byggnader uppfördes och man tillverkade spik, redskap och annat smide. För att driva bruket användes vattenkraft från Assman och virke som man tog från omgivande bokskogar. Invid järnbruket anlades vid samma tidpunkt även ett garveri för skinn- och fällberedning som var i bruk under ett tiotal år. Driften för järnbruket avslutades 1749 och av byggnaderna finns idag inte många spår kvar. Vattnet rinner dock oförtrutet vidare och även om bruket har försvunnit är det full aktivitet vid ån.

Våldsam sägen

Benämningen Danska Fall har gamla anor och knyter an till skånska kriget som utkämpades mellan Danmark och Sverige under andra halvan av 1670-talet. Skrönan berättar att en grupp av den besegrade danska hären flydde uppströms Fylleån efter nederlaget vid Fyllebro 1676. De gömde sig i skogarna kring fallet, men svenskarna var dem hack i häl och jagade ut danskarna på en illa byggd bro över ån. Bron brast och åtskilliga danskar föll ner och drunknade i det forsande vattnet.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att plocka eller gräva upp växter,
  • framföra motordrivet fordon eller terränggående cykel,
  • parkera annat än på anvisad plats,
  • rida,
  • medföra okopplad hund,
  • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller liknande samt
  • snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller tävling som kan störa naturmiljön.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Bokskog med inslag av ek

Kommun: Halmstad

Areal: 70 hektar

Skyddat sedan: 2001

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning: Från Halmstad tag väg 25 till Simlångsdalen. I början av samhället tag höger mot Tönnersjö och följ sedan skyltning  mot Danska fall.

 Content Editor

Danska fall ligger i Halmstads kommun, precis söder om Simlångsdalen.

Bil: Från Halmstad ta väg 25 till Simlångsdalen. I början av samhället, ta höger mot Tönnersjö och följ sedan skyltning mot Danska fall.

GPS (WGS84): Lat N 56° 42’ 33" Lon E 13° 7’ 25" (parkeringen)

Kollektivtrafik: Hållplats "Simlångsdalen Ljungblomman", 1,5 kilometer från reservatet.

 English

Brittisk flagga 

Welcome to Danska fall – one of Halland’s most frequently visited nature reserves. The beautiful Danska fall waterfall is located here on the river Assman. The stream winds along a narrow valley with steep mountain sides. Dippers and grey wagtails live here. A rich diversity of aquatic insects encourages the presence of the trout that spawn on the stream’s gravel and sand bed. In the long undisturbed beech forests is a valuable abundance of standing and fallen dead tree trunks. Here lives a long list of rare lichens, mosses and fungi. Alpine enchanter’s nightshade grows in the forest, and the rare species red-breasted flycatcher can be heard here. The ruins of the Jöransfors ironworks are to be found in the reserve. Stone walls and abandoned fields represent vestiges of earlier agricultural periods.

 Deutsch

Tysk flagga 

Willkommen bei Danska Fall – eines der meistbesuchten Naturreservate Hallands. Hier befindet sich der schöne Wasserfall ”Danska Fall“ im Fluss Assman. Der Fluss schlängelt sich durch ein schmales, eingeschnittenes Tal mit steilen Abhängen. Hier fühlen sich Wasseramsel und Gebirgsstelze wohl. Eine reiche Vielfalt an wasserlebenden Insekten schafft ideale Lebensbedingungen für die Lachsforellen, die auf den Kies- und Sandböden des Assmans laichen. Das Reservat ist geprägt von seit langem unberührtem Buchenwald, indem es viele stehende und liegende tote Baumstämme gibt. Hier leben eine Reihe seltener Flechten, Moose und Pilze. Im Wald wächst das Alpen Hexenkraut, und hier kann man dem Gesang des seltenen Zwergschnäppers lauschen. Im Reservat befinden sich die Ruinen der Eisenhütte Jöransfors. Trampelpfade für Vieh und fossile Äcker sind Hinterlassenschaften aus früheren Anbauzeiten.


Forsärlan (Motacilla cinerea) håller till vid snabbt strömmande vattendrag. Foto: Kaj Krutfelt.

Mussellav
Mussellaven (Normandina pulchella) är en liten blågrå bladlav med mussellika rundade lober. Kanterna är uppvikta. Laven växer huvudsakligen ovanpå trädlevande mossor på äldre lövträd. Mussellaven är en bra signalart för skogsbestånd med höga naturvärden. Foto: Mikael Stenström.