Danska fall (Halmstad)

Danska fall ligger söder om Brearedssjön i Simlångsdalen. Vattenfallet i reservatet lockar många besökare. En vandringsstig går genom den natursköna bokskogen och Hallandsleden löper genom reservatet.

Området omgärdas i tre väderstreck av vatten. I norr av Brearedssjön, i öster av vattendraget Assman och i väster av Skällåsasjön med bäck till Brearedssjön. Området har stor betydelse som rekreationsområde och är mycket välbesökt.

Växter, djur och natur

Bokskogar med inslag av ek dominerar reservatet. Men det finns också inslag av tallmyr, blandskog, sumpskog, sjö, vattendrag och öppen mark som vid gården Eriksköp. Bok- och ekskogen är cirka 100-175 år gammal och börjar tack vare sin ålder bli intressant för påväxande lavar och mossor. Överlag är skogen sedan länge orörd. Den gallrar sig själv och har en del lågor (liggande döda träd) och högstubbar som gillas av hackspettar. Terrängen är kuperad med ett flertal höjdryggar och dalgångar.

Djur- och växtlivet är rikt. I området finns intressanta arter från ett flertal olika organismgrupper, bland annat lavar, mossor, kärlväxter, svampar, vatteninsekter, fiskar och fåglar. I synnerhet på bokarna finns en rik påväxtflora av rödlistade och ovanliga lavar såsom liten lundlav och mussellav. Mindre flugsnappare och forsärla finns i området och i Assmans forsar kan strömstaren ses springa omkring på stenarna. I ån finns också öring som gynnas av den rika bottenfaunan.

Forsar och fall

Ån Assman följer berggrundens spricklinjer. Delvis rinner ån i en smal dalgång med branta bergssidor som har karaktären av en kanjon. Fallhöjden från Danska fall till åmynningen är 36 meter och ån bildar flera forsar och vackra vattenfall. Stora delar av Assman inom reservatet bildar ett kvill-landskap där vattnet tar olika vägar mellan stenar och klippor och bildar mängder med små öar, som ett skärgårdslandskap i miniatyr.

Historik

Eriksköp har anor långt tillbaka i tiden. Namn som slutar med -köp förekommer i Kong Valdemars jordebok från 1100-talet. Efterleden -köp har troligen etablerats under slutet av vikingatiden. Inägomark (mark närmast gården) omger idag gården Eriksköp på liknande sett som på 1800- och 1900-talet vilket framgår av kartor från 1881-83 (laga skifteskarta) och från 1920-talet (gamla ekonomiska kartan). Inägorna har under senare hälften av 1900-talet brukats som betesmark.

På en ö i den nedre delen av Assman där det idag växer frodig askskog anlades 1727 järnbruket Jöransfors. Flera byggnader uppfördes och privilegier att tillverka spik, redskap och annat manufaktursmide erhölls. För att driva bruket krävdes vattenkraft, trävaror för kolning, transportvägar och investeringskapital. Vattenkraft fanns i Assmans kraftiga forsar och trävaror fanns i omgivande bokskogar. Driften vid Jöransfors avslutades 1749 och av byggnaderna finns idag inte många spår kvar. Invid järnbruket anlades 1728 ett garveri för skinn- och fällberedning som var i bruk under ett tiotal år.

Syfte

Danska fall är avsatt som naturreservat för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och de olika värdefulla livsmiljöerna som till exempel ädellövskog, sumpskog och vattendrag. Syftet är också att tillgodose friluftslivets behov av rekreationsområde.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att plocka eller gräva upp växter,
  • framföra motordrivet fordon eller terränggående cykel,
  • parkera annat än på anvisad plats,
  • rida,
  • medföra okopplad hund,
  • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller liknande samt
  • snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller tävling som kan störa naturmiljön.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Bokskog med inslag av ek

Kommun: Halmstad

Areal: 70 hektar

Skyddat sedan: 2001

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning: Från Halmstad tag väg 25 till Simlångsdalen. I början av samhället tag höger mot Tönnersjö och följ sedan skyltning  mot Danska fall.

 English

Brittisk flagga 
Welcome to Danska fall – one of Halland’s most frequently visited nature reserves. The beautiful Danska fall waterfall is located here on the river Assman. The stream winds along a narrow valley with steep mountain sides. Dippers and grey wagtails live here. A rich diversity of aquatic insects encourages the presence of the trout that spawn on the stream’s gravel and sand bed. In the long undisturbed beech forests is a valuable abundance of standing and fallen dead tree trunks. Here lives a long list of rare lichens, mosses and fungi. Alpine enchanter’s nightshade grows in the forest, and the rare species red-breasted flycatcher can be heard here. The ruins of the Jöransfors ironworks are to be found in the reserve. Stone walls and abandoned fields represent vestiges of earlier agricultural periods.

 Deutsch

Tysk flagga

Willkommen bei Danska Fall – eines der meistbesuchten Naturreservate Hallands. Hier befindet sich der schöne Wasserfall ”Danska Fall“ im Fluss Assman. Der Fluss schlängelt sich durch ein schmales, eingeschnittenes Tal mit steilen Abhängen. Hier fühlen sich Wasseramsel und Gebirgsstelze wohl. Eine reiche Vielfalt an wasserlebenden Insekten schafft ideale Lebensbedingungen für die Lachsforellen, die auf den Kies- und Sandböden des Assmans laichen. Das Reservat ist geprägt von seit langem unberührtem Buchenwald, indem es viele stehende und liegende tote Baumstämme gibt. Hier leben eine Reihe seltener Flechten, Moose und Pilze. Im Wald wächst das Alpen Hexenkraut, und hier kann man dem Gesang des seltenen Zwergschnäppers lauschen. Im Reservat befinden sich die Ruinen der Eisenhütte Jöransfors. Trampelpfade für Vieh und fossile Äcker sind Hinterlassenschaften aus früheren Anbauzeiten.


Forsärlan (Motacilla cinerea) håller till vid snabbt strömmande vattendrag. Foto: Kaj Krutfelt.

Mussellav
Mussellaven (Normandina pulchella) är en liten blågrå bladlav med mussellika rundade lober. Kanterna är uppvikta. Laven växer huvudsakligen ovanpå trädlevande mossor på äldre lövträd. Mussellaven är en bra signalart för skogsbestånd med höga naturvärden. Foto: Mikael Stenström.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight