Sumpafallen (Falkenberg)


I en naturskön dalgång i brytningszonen mellan kustslätt och skogsbygd ligger naturreservatet Sumpafallen. Genom reservatet forsar en orörd sträcka av Högvadsån, som är Ätrans största biflöde. Här kan besökaren njuta av ett frodigt kulturlandskap där ån har skurit ut branta ravinsluttningar i terrängen. Sumpafallen är klassat som riksintresse för naturvården.

Omväxlande natur

Förutom Högvadsåns forsar och fall omfattar naturreservatet också en variation av naturtyper som alsumpskog, hedekskog, betad hagmark och bergbranter. En stor del av reservatet betas vilket skapar öppenhet och mångfald. I området finns en rik flora med örter som gullpudra, blåsippa, kärrfibbla, bäckbräsma och ormbär.

Rika källmarker

I anslutning till gammal ekskog med inslag av hassel och en frodig allund i reservatets västra del finns källor och källflöden som utgör ett av Hallands finaste källområden. I den källpåverkade marken finns en artrik mossflora med rariteter som brynia, rutlungmossa och dunmossa. På några klibbalar finns örlav.

Kungsbräken eller safsa

Längs åkanten växer den iögonenfallande stora ormbunken safsa. Safsan, som kan bli upp till 140 centimeter hög, växer sällsynt på våt näringsrik mark. I Sverige kallas den också för kungsbräken på grund av sitt ståtliga utseende.

Vackra sländor, fågel och fisk

Forsarnas bottenfauna är extremt artrik, och här återfinns ett stort antal rödlistade och sällsynta arter som skinnbaggen vattenfis och flera arter nattsländor. Över vattnet fladdrar den glänsande vackra jungfrusländan och ibland kan man hitta hanens grönblå eller honans bruntonade vingar på stranden.

I grönskan kring forsarna sjunger bland annat lövsångare och bofink varje vår och på stenarna ute i vattnet håller strömstaren till. Här kan du också få se kungsfiskare och drillsnäppa samt kanske även den grå flugsnapparen där den från en gren håller utkik efter flygande insekter.

I vattnet lever flodpärlmussla, vild lax och öring. Flodpärlmusslan livnär sig genom att filtrera vatten och fånga upp små organiska partiklar. Musslans fortplantning är beroende av fisken då dess larver i ett tidigt stadium lever som parasiter på ynglens gälar, dock helt utan skada för fisken. För musslan är detta ett smart sätt att kunna förflytta sig uppströms och därmed öka sin spridning i vattendraget.

Kulturhistoria

Kvarnplatsen vid Sumpa omnämns redan på 1790-talet i storskifteshandlingarna. Den första dokumenterade kvarnen, en skvaltkvarn, byggdes 1867. Mot slutet av 1800-talet ersattes skvaltkvarnen av en turbindriven kvarn. Idag finns bara rester kvar av grunden till denna, för sin tid moderna kvarn i två våningar.

Under första världskriget installerades en havreskalningsmaskin vid Sumpa och man kunde sedan producera både mjöl och havregryn vilket var välkommet i ransoneringstider. En linbana transporterade säden från gårdarna på andra sidan ån och i anslutning till kvarnen fanns också ett sågverk. Även sågen drevs av kvarnturbinen.

Njut av naturen

Besök gärna den dalgång där naturreservatet Sumpafallen ligger. Du kan vandra på promenadstigar längs den forsande ån, på ett par ställen finns iordningsställda grillplatser till ditt förfogande.

Syfte

Sumpafallen är avsatt som naturreservat för att bibehålla en vacker forssträcka i Högvadsån med omgivande lövskog och betesmarker med såväl natur- och kulturvärden som värden för friluftslivet.

Ekomuseum

Naturreservatet ingår som besöksmål i Ekomuseum nedre Ätradalen, tillsammans med andra besöksmål kring ån Ätran. Se länk för info om kommande evenemang.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • plocka eller gräva upp växter,
  • störa djurlivet,
  • rida,
  • medföra okopplad hund,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld annat än på anvisade platser,
  • köra motorfordon annat än på bilväg och parkeringsplats.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Lövskog, betesmark, vattenfall och forsar

Kommun: Falkenberg

Areal: 56 hektar varav 53,5 hektar land

Skyddat sedan: 1978

Ägare: Västkuststiftelsen

Förvaltare: Västkuststiftelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning bil: Från Falkenberg kör mot Ullared. Cirka 4 kilometer norr om Köinge tag av mot Skinnarlyngen över en vacker stenbro. Efter några hundra meter tag till vänster och följ vägen fram till gården Sumpa och reservatets parkeringsplats.

Vägbeskrivning cykel: Cykelleden "Cykelspåret" passerar Sumpafallen.


Det giftiga ormbäret (Paris quadrifolia) växer på fuktig och skuggig mark. Foto: Martin Lindqvist.

Sporgömmen hos safsa
Närbild på safsans (Osmunda regalis) sporgömmen. Foto: Viveka Strand.

Laxhane i lekdräkt
Hallands landskapsdjur är lax (Salmo salar). Här ses en laxhane i lekdräkt. Foto: Hans Schibli.

 


Flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) kan bli en bra bit över hundra år gammal. Arten behöver rent strömmande vatten och tillgång till värdfiskarna öring eller lax för att kunna föryngra sig. Flodpärlmusslan är rödlistad som starkt hotad. Foto: Joel Berglund. 

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight