Sumpafallen (Falkenberg)


I en naturskön dalgång strax söder om Ullared hittar du Sumpafallen. Genom reservatet forsar en orörd sträcka av Högvadsån, som är Ätrans största biflöde. Du kan vandra på promenadstigar längs den forsande ån och i närheten av parkeringen finns det även en grillplats.

Högvadsån bildar fyra större forsar i reservatet. En av dessa, Sumpafallen, har gett reservatet dess namn. Här och vid de andra fallen kan dånet från de framrusande vattenmassorna vara öronbedövande, men det finns också partier med lugnflytande vatten där man kan vila öronen en stund.

Värdefullt vattendrag

Högvadsån utgör tillsammans med Fylleån Hallands mest värdefulla vattendrag ur naturvårdssynpunkt. Ett rikt växt- och djurliv finns såväl över som under ytan. Längs skuggiga delar av åkanten växer ormbunken safsa. Den kallas också för kungsbräken eftersom den kan bli uppemot en och en halv meter hög. Tittar man under vattenytan kan man med blotta ögat se små kryp som lever på bottnen. Det kan handla om larver av olika sländor, skalbaggar, musslor, maskar och kräftdjur. Gemensamt kallar man dessa djur för bottenfauna. En insekt som man kan se jaga mellan stenarna i ån är en släkting till bärfisen, nämligen vattenfisen. Den är väl anpassad till det strömmande vattnet. När den har fått tag i ett småkryp använder den sin sugsnabel för att suga ut "innehållet" ur bytet.

Skåda fågel

I grönskan kring forsarna sjunger bland annat lövsångare och bofink varje vår och på stenarna ute i vattnet håller strömstaren till. Här kan du också få se kungsfiskare och drillsnäppa samt kanske även den grå flugsnapparen där den från en gren håller utkik efter flygande insekter.

Rödlistade musslor

Ett annat djur som lever i Högvadsån är den rödlistade och fridlysta flodpärlmusslan. I början av 2000-talet hade arten försvunnit från en tredjedel av de platser i Sverige där den fanns i början av 1900-talet. Förklaringen till den dystra utvecklingen är flera, men framförallt handlar det om att många bestånd inte kunnat föryngra sig. Musslans fortplantning är beroende av fisken då dess larver i ett tidigt stadium lever som parasiter på ynglens gälar, dock helt utan skada för fisken. För musslan är detta ett smart sätt att kunna förflytta sig uppströms och därmed öka sin spridning i vattendraget. I Högvadsån finns det gott om lekande lax och öring och här har man också kunnat konstatera att flodpärlmusslan har föryngrat sig.

Ovanliga mossor

Förutom Högvadsåns forsar och fall omfattar reservatet också en variation av naturtyper som alsumpskog, hedekskog, hagmark och bergbranter. En stor del av markerna betas vilket ger området en öppen karaktär. I den västligaste delen av reservatet växer en gammal ekskog och en frodig alskog. Här tränger källflöden upp från marken vilket har gjort att en mycket värdefull flora har utvecklats. Framförallt kan man påträffa flera ovanliga mossor som brynia, rutlungmossa och dunmossa, men även kärlväxterna bäckbräsma, blåsippa, ormbär och den gulskimrande gullpudran.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • plocka eller gräva upp växter,
  • störa djurlivet,
  • rida,
  • medföra okopplad hund,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld annat än på anvisade platser,
  • köra motorfordon annat än på bilväg och parkeringsplats.
  • att framföra kanot och andra vattenburna farkoster.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Lövskog, betesmark, vattenfall och forsar

Kommun: Falkenberg

Areal: 56 hektar varav 53,5 hektar land

Skyddat sedan: 1978

Ägare: Västkuststiftelsen

Förvaltare: Västkuststiftelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning bil: Från Falkenberg kör mot Ullared. Cirka 4 kilometer norr om Köinge tag av mot Skinnarlyngen över en vacker stenbro. Efter några hundra meter tag till vänster och följ vägen fram till gården Sumpa och reservatets parkeringsplats.

Vägbeskrivning cykel: Cykelleden "Cykelspåret" passerar Sumpafallen.

 Content Editor

​Sumpafallen ligger i Falkenbergs kommun, mellan Ullared och Köinge.

Bil: Från Ullared kör söderut mot Köinge på väg 153. Ta av till höger vid skylt mot Skinnarlyngan och naturreservatet. Några hundra meter längre fram svänger du vänster vid skylt och fortsätter fram till parkeringsplatsen som ligger vid gården Sumpa.

GPS (WGS84): Lat N 57° 5’ 38’’ Lon E 12° 39’ 24’’ (parkeringen)

Kollektivtrafik: Hållplats "Kvarnbacken Ulvsbo". Härifrån går du norrut och tar avtagsvägen till vänster. Efter 100 meter kan du svänga in på reservatets vandringsled.

Cykel: Cykelleden "Cykelspåret" passerar Sumpafallen.


Det giftiga ormbäret (Paris quadrifolia) växer på fuktig och skuggig mark. Foto: Martin Lindqvist.

Sporgömmen hos safsa
Närbild på safsans (Osmunda regalis) sporgömmen. Foto: Viveka Strand.

Laxhane i lekdräkt
Hallands landskapsdjur är lax (Salmo salar). Här ses en laxhane i lekdräkt. Foto: Hans Schibli.

 


Flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) kan bli en bra bit över hundra år gammal. Arten behöver rent strömmande vatten och tillgång till värdfiskarna öring eller lax för att kunna föryngra sig. Flodpärlmusslan är rödlistad som starkt hotad. Foto: Joel Berglund.