Morups Tånge (Falkenberg)


Morups Tånge är en av Sveriges finaste fågellokaler. Under sensommaren och hösten finns möjlighet att se de flesta av landets vadare, ofta i stora mängder. I reservatet finns också en av de få betade dynhedarna i Halland.

Viktig rastplats

Under vår och höst passerar många olika fågelarter på sin flytt norr- respektive söderut. Morups Tånge är en välkänd plats, säskilt när det gäller rastande vadare. På de betade strandängarna, i tånghögarna och på de grunda vikarnas lerbottnar finns välbehövlig föda i form av bland annat insekter, snäckor och musslor.

Stamgäster...

I den sydligaste viken, Korshamn, finns det rikaste fågellivet. Här häckar strandskata, tofsvipa, större strandpipare, skärfläcka och rödbena. På skäret Karet finns en fågelkoloni med fiskmås och fisktärna. Kärrsnäppa och större strandpipare rastar årligen i stora mängder liksom ängspiplärka och gulärla. Bland rastande måsfåglar förekommer kentsk tärna och småtärna. Rovfåglar som sparvhök och stenfalk kan skådas under höstflytten. Havsfåglar som grå lira och bredstjärtad labb ses vid hårda västvindar. På våren, då stora flockar av ejder rastar i reservatet, kan även den sällsynta praktejdern ses.

...och ovanliga besökare

Under flyttningstider på hösten dyker de verkliga rariteterna upp. Några av alla de ovanliga fåglar som passerat är fjälluggla, silkeshäger, fjällpipare, tuvsnäppa och brednäbbad simsnäppa.

Strandängsflora

På de fuktiga strandängarna växer typiska strandängsarter såsom strandaster, marviol, skörbjuggsört och smultronklöver. Den rika floran, liksom häckande fåglar, gynnas av djurens bete vilket hindrar stränderna från att växa igen.

Betad sandhed

Sandheden söder om fyrplatsen har uppkommit genom sandflykt och har betats kontinuerligt under mycket lång tid. På sandheden dominerar sandstarr, men här växer också gräs som sandrör och strandråg. Under sommaren står trift, backtimjan och gulmåra för färgprakten. På sandstranden lever den akut hotade skalbaggen havsstrandlöpare.

Ramsarområde

Naturrreservatet ingår i ett område som omfattas av Konventionen om våtmarker av internationell betydelse (Ramsar-konventionen), i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera. Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • avsiktligt störa naturlivet,
  • plocka blommor eller uppgräva växter,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • göra upp eld,
  • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,
  • på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare och dylikt,
  • årligen under tiden 1/4 - 15/7 färdas eller uppehålla sig inom fågelskyddsområdet, 
  • att utöva ridning, brädsegling, kitesurfing, drakflygning, skärmflygning, modellplansflygning, vattenskidåkning och körning av vattenskoter. 

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Havsstrandäng

Kommun: Falkenberg

Areal: 210 hektar varav 90 hektar land

Skyddat sedan: 1946

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning: Från kustvägen Falkenberg – Varberg följ vägvisare mot Glommen. Följ därefter skyltar mot Morups Tånge. Två parkeringsplatser finns nära fyren.

 English

Brittisk flagga 

Morups Tånge is one of Sweden’s finest bird locations. During spring and autumn a large variety of bird species pass by, in particular wading birds. Grazed coastal salt marsh mead-ows, heaps of seaweed and shallow clay bottoms offer food for the birds during their arduous journey. In the summertime oystercatcher, lapwing, ringed plover, avocet and redshank breed in Korshamn, the southern bay, which contains the richest bird life. During spring and autumn there is a chance of seeing rarities which fly past the headland. One of the county’s few grazed dune heathlands is at Morups Tånge. The magnificent grasses, sea lyme-grass and marram grass grow in the meagre sand.

 Deutsch

Tysk flagga 

Morups Tånge ist einer der schönsten Vogelrastplätze Schwedens. In Frühling und Herbst kommen hier viele Vogelarten, besonders Watvögel vorbei. Beweidete Strandwiesen, Tanghaufen und flacher, lehmiger Grund bieten den Vögeln unter ihrem strapazenreichen Flug Nahrung. Im Sommer brüten Austernfischer, Kiebitz, Sandregenpfeifer, Säbelschnäbler und Rotschenkel in der südlichen Bucht Korshamn, der das reichste Vogelleben beheimatet. In Frühling und Herbst kann der Besucher seltene Vögel sehen, die die Landzunge auf ihrer Zugroute streifen. Bei Morups Tånge gibt es eine der bedeutendsten Dünenheiden Hallands. In dem kargen Sand wachsen die prachtvollen Gräser Strandroggen und Strandhafer.

Rödbena
Rödbena (Tringa totanus), är en karaktärsart på strandängarna. Foto: Lars-Åke Flodin.

Trift
Triften (Armeria maritima) blommar i rosa på försommaren. Arten växer vanligen på havsstrandängar men kan också förekomma på torrängar i inlandet. Foto: Lars-Åke Flodin.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight