Skyddad natur

skylt reservat

Det finns flera sätt att skydda naturen, och enligt miljöbalken kan Länsstyrelsen bland annat bilda naturreservat och fågelskyddsområden. Vi ansvarar också för att vårda och förvalta naturreservat, nationalparker och vandringsleder i fjällen.

Nationalparker har starkast skydd

En nationalpark är ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp som skyddas i sitt naturliga tillstånd. Nationalparken är den starkaste skyddsformen. Idag finns det inga nationalparker i Halland.

Natur- och kulturreservat har många syften

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden, och de kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Kulturreservat är en liknande skyddsform, och ett sådant kan bildas för att skydda den kulturpräglade miljön.

Natura 2000 finns i hela EU

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU-länderna.

Djur- och växtskyddsområden

Djur- och växtskyddsområden innebär vanligtvis tillträdesförbud under en viss period. Oftast är det för att skydda fåglarnas häckningsområden eller sälarnas uppehållsplatser. 

Biotopskyddsområde

Mindre områden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde. Vissa biotoper är skyddade med automatik, till exempel alléer, medan andra skyddas genom särskilt beslut.

Naturminne

Särpräglade naturföremål såsom träd, flyttblock och liknande kan skyddas som naturminne.

Strandskyddsområde

Strandskydd råder vid sjöar och vattendrag. Inom strandskyddsområde, som är minst 100 meter och ofta är utvidgat, är det förbjudet att bland annat uppföra nya byggnader.

Skyddade områden förvaltas på olika sätt

Länsstyrelsen förvaltar de flesta av länets naturvårdsobjekt, men förvaltningen kan även skötas av kommuner, stiftelser och Skogsstyrelsen.

 Kort om våra naturreservat

Naturreservaten är en del av vårt natur- och kulturarv och kännetecknas av en mångfald variationsrika miljöer, till exempel gamla skogar, slåtterängar, myrar och vattendrag.

Skötselplanen visar vägen

Ett naturreservat har särskilda bestämmelser om skydd och skötsel. För varje naturreservat finns en skötselplan som beskriver hur området ska skötas för att naturvärdena ska bevaras och utvecklas.

Allemansrätten begränsad

I ett reservat gäller inte allemansrätten fullt ut. Vilka föreskrifter som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka naturvärden man vill skydda. Exempelvis kan det vara förbjudet att samla in växter och djur, elda eller campa.

 Content Editor

I Halland finns en samrådsgrupp för naturvård. Gruppen är öppen för alla organisationer som har ett intresse i naturvårdsfrågor – till exempel kommuner och andra myndigheter i länet, föreningar med inriktning natur och friluftsliv samt markägar- och näringslivsorganisationer. Samrådsgruppen träffas två gånger om året, en gång inne på Länsstyrelsen och en gång ute i fält där vi diskuterar praktiska naturvårdsåtgärder. Det finns inget fast medlemskap i gruppen, utan deltagare skiftar beroende på vilka frågor som är aktuella då varje möte har ett eget fokus.

Passar din organisation in under denna beskrivning och ni har hittills inte blivit inbjudna? Hör då gärna av dig till friluftsstrateg Conradin Weindl (kontaktuppgifter uppe i höger spalt) som samordnar samrådsgruppen.

Exempel på några av de teman vi diskuterat de senaste åren 2017: Exkursion i Haverdals naturreservat – livet i sanden, 2016: Friluftsmålen och Grön Infrastruktur, 2015: inget möte, 2014: Vattenförvaltning, 2013: Strandskydd, 2012: Artskydd och 2011: Samverkan. Vi tar gärna emot förslag på nya teman!

Målet med samrådsgruppen är att förbättra det regionala naturvårdsarbetet genom att öka samverkan mellan olika aktörer inom naturvård.

 Besök ett naturreservat

Naturreservat

Gratis aktiviteter i naturreservaten

Aktivitet i Möllegård