Västlands

Bild: Västlands

Naturreservatet Västlands omfattar ett drygt 40 hektar stort område som består av en mosaik av skog, våtmarker, alvarmarker och gamla åkrar.    

Skogen domineras av tall och björk och har delvis karaktären av sumpskog.   

Områdets våtmarker ingår i det 1,5 km långa stråk av agmyrar som löper innanför kusten sydväst om sjön Mjölhatteträsk.   

Den nordvästra delen av reservatet består av ett öppet alvarområde, där floran domineras av växter som vit- och gulmåra, backtimjan, axveronika, S:t Pers nycklar, johannesört och tulkört.

Framför allt i den södra delen av reservatet vittnar ett flertal stenmurar (vastar) och odlingsrösen om gångna tiders odlarmöda.

 

Fakta om Västlands

Bildat: 2000
Storlek: 40 hektar
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: Ca 1 km norr om Västlands gård i Vamlingbo socken.
Service: Informationsskylt, bänkbord

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight