Paviken

Bild: Flygfoto över Paviken

Paviken var en gång i tiden en havsvik men är numera en grund, delvis igenväxt insjö.

Framför allt den norra delen av sjön täcks nästan helt av vass, säv och kaveldun.

Sjöns undervattensvegetation domineras av vårtsärv, en växt som i övrigt är mycket ovanlig i Sverige.

Vid Idåns mynning har bildats ett delta som är beväxt med ett tätt bestånd av grönpil.

Pavikens viktigaste tillflöde är Idån, som avvattnar ett ca 134 km2 stort område som norrut sträcker sig ända upp till Follingbo socken sydost om Visby.    

Från Paviken rinner vattnet via den ca 1 km långa och av grönpilar kantade Västergarnsån ut i Västergarnsviken.

I den sydöstligaste delen av reservatet finns en rik förekomst av gotlandsnunneört, en växtart som bara förekommer på Gotland. Gotlandsnunneörten blommar i april.

Bild: Gotlandsnunneört

Rikt fågelliv

Paviken är en av Gotlands fågelrikaste sjöar. Till häckfåglarna hör bl.a. skäggdopping, rördrom, knölsvan, grågås, snatterand, skedand, årta, brun kärrhök, trana, sothöna och vattenrall. Gråhägrar och storskarvar ses nästan året runt fiska i sjön, och under sommaren även tärnor som skräntärna, fisktärna, silvertärna och småtärna.

Vår och höst rastar många olika arter flyttfåglar i och vid sjön, och totalt har mer än 240 fågelarter observerats i området.

Bäst överblick över sjön har man från det fågeltorn som står alldeles invid den östra stranden. Ytterligare ett fågeltorn står i kanten av en talldunge ca 200 m väster om sjön. 

Bild. Vattenrall

Vikingatid hamn- och handelsplats

För drygt 1000 år sedan, under vikingatiden, var Paviken en lagunartad havsvik som var förbunden med havet genom ett smalt sund. Det skyddade läget gjorde viken till en idealisk naturhamn. I början av 1960-talet påträffades också lämningarna av en forntida hamnanläggning intill Idåns utlopp i Paviken. Senare arkeologiska undersökningar har visat att det rör sig om en vikingatida hamn- och handelsplats. Den har anlagts under 700-talet och kom att existera under ca 300 år, innan viken grundades upp, och hamn- och handelsverksamheten flyttades till Västergarn.

Öster om Paviken – både i anslutning till handelsplatsen och längre söderut – finns ett flertal gravfält som är mer eller mindre synliga i terrängen. Intill Västergarnsån har arkeologiska undersökningar visat på förekomsten av flera mycket välbevarade bryggor i trä samt en pålspärr som har spärrat av inloppet till Paviken. Anläggningarna är uppförda i början av 1000-talet.


 

Fakta om Paviken

Bildat: 1994
Storlek: 76 hektar varav 30 hektar land och 46 hektar vatten
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: Ca 25 km söder om Visby och strax norr om Västergarns samhälle.
Service: Informationsskylt, P-plats, bänkbord, fågeltorn (2 st.), spångad led längs den nordöstra stranden.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight