Lilla Karlsö

Bild:Lilla Karlsö

Lilla Karlsö är en ö med fågelberg och fårbetade kalkhedar. Ön har en areal av ca 1,5 km2 och består av en nästan cirkelrund högplatå, som är svagt välvd och når en högsta höjd av 66 meter över havet.

I norr och söder omges platån av låga slätter, i öster och väster avgränsas den av branta stup. Den norra slätten utgörs av ett rauklandskap, medan den södra är flack och täcks av en serie strandvallar som skapats då havets nivå låg högre än den gör i dag.

Lilla Karlsö är uppbyggt av rester av tre korallrev, som bildades under den geologiska tidsperioden silur. Vatten och is har sedan under årmiljonernas lopp slipat kalkstenen, skapat raukar och grottor och givit ön den form den har i dag. De djur som levde i korallreven kan man i dag se bevarade som fossil i kalkstenslagren. Vanliga är bl.a. fossil av koraller, bläckfiskar, armfotingar och trilobiter.

Får har betat på Lilla Karlsö i tusentals år, och ön uppvisar ett utpräglat beteslandskap. Områden med relativt tjockt, mullrikt jordtäcke omväxlar med alvarliknande hällmarker.

I den södra rasbranten växer  gamla, grova och knotiga lövträd som ask, alm, ek, finnoxel och oxel.

På den södra slätten, Suderslätt, ligger en liten myr med stora tuvor av bunkestarr.

Växter

Det intensiva fårbetet har gett växtligheten en hedartad karaktär, där smalbladiga gräs som fårsvingel dominerar, och inslaget av ris är betydande. 

Drygt 360 arter kärlväxter har påträffats på ön. Till karaktärsarterna hör bl.a. luddlosta, alvararv, vildlin, tulkört, solvända, småfingerört, toppjungfrulin, backtimjan, kungsmynta och spåtistel. På ön finns också flera ovanliga växter, t.ex. hjorttunga, hjärtstilla, gotlandsnunneört, hylsnejlika, kransborre,  blåblommig sminkrot, nässelsnärja, honungsblomster och karlsösallat. Man kan även hitta sällsynta svampar som sålljordstjärna och hårig jordstjärna.  

Bild: Karlsösallat

Fåren – ”åilambi”

De får som förr betade på ön kallades för ”åilambi”. Det var en gammal lantras som tidigare fanns på hela Gotland men som i början av 1900-talet höll på att försvinna. I samband med att Svenska Naturskyddsföreningen 1954 köpte Lilla Karlsö, fördes ursprunget till dagens besättning hit. Numera benämns rasen gutefår. Gutefåret är ett nordeuropeiskt kortsvansfår med primitiva drag som manhår och stickelhår och där både tackor och baggar har horn.

Fåglar

Drygt 70 arter fåglar häckar på ön. I Öster- och Västerbergets branter bor tusentals sillgrisslor, tordmular och storskarvar. Andra vanliga häckfåglar är gråtrut, havstrut, silltrut, fiskmås, silvertärna och småtärna. Över hela ön häckar ejder och i rasbranterna svärta, stor- och småskrake samt gravand. I myren häckar en koloni skratt-måsar samt flera arter änder, bl.a. skedand och snatterand. På stränderna häckar vadare som roskarl, rödbena, strandskata, tofsvipa och storspov. Skärpiplärka häckar i efter gotländska förhållanden ovanligt stort antal: ca 100 par. I klippbranterna har hussvalor och tornseglare sina bon. I de gamla ihåliga träden bor skogsduva. Under de senaste åren har pilgrimsfalken återkommit till ön.  

Bild: Todmule

Däggdjur och kräldjur

Gråsäl uppehåller sig regelbundet vid öns stränder. I grottorna och trädens håligheter kan man finna fladdermöss som nordisk fladdermus, vattenfladdermus, och mustaschfladdermus. På ön finns något hundratal snokar. Dessa kännetecknas av en starkt varierande färgteckning, och många är helsvarta. Snokarna lever främst av fisk. Äggen läggs under solexponerade stenar i rasbranterna för att de skall få den värme de behöver för att kläckas.

Insekter

Insektslivet är rikt med bl.a. många arter fjärilar – mer än 260 har noterats. Bland de över 420 arterna skalbaggar kan nämnas att sådana arter som är bundna till gammal lövträdsved, t.ex. liten ekoxe, trivs bra här. Vanliga är också slät tordyvel och svavelbagge.

Kulturhistoria

Det har sannolikt aldrig funnits bofasta människor på Lilla Karlsö. Ön har istället utnyttjats säsongsvis för fiske, säljakt och fårbete. På ön finns flera gravar från bronsålder, järnålder och medeltid. Vid de få arkeologiska undersökningar som har gjorts, har man hittat skärvor av gropkeramik från stenåldern, pilspetsar från medeltiden och ett tennstop från 1400-talet (från det förlista skeppet Rosenkrans, som tillhörde Erik av Pommerns flotta). På Norderslätt finns flera grunder efter sjöbodar från 1700-talet. Sommaren 1741 besökte Linne ön och gjorde då flera botaniska fynd.


 

Fakta om Lilla Karlsö

Bildat: 1955
Storlek: 926 hektar varav 158 hektar land och 768 hektar vatten
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: Ca 3,5 km väster om Djupviks fiskeläge i Eksta.
Service: Informationsskylt, sommartid turbåt från Djupvik och guidning på ön. Möjlighet till övernattning.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight