Bosarve lövskog

Bild: Solsänget

Naturreservatet upptas till allra största delen av lövmarker av olika slag: igenväxande lövskog och betade före detta ängsmarker samt ett änge som ännu hävdas med slåtter (Solsänget).

Dominerande lövträd är ädellövträden lundalm, ek och ask, och speciellt i den sydvästra delen av reservatet finns det gott om riktigt gamla och grova lundalmar.     

Örtfloran är artrik. Vanligt förekommande är bl.a. blå- och vitsippa, gullviva, skogsviol och ormbär. Av mer ovanliga arter som har hittats i reservatet kan nämnas desmeknopp, nässelklocka och gotländsk nunneört.

Bild: Lundalm

Som man kan vänta sig i ett så varierat och lummigt lövskogsområde är även fågellivet rikt. Till de häckande arterna hör bl.a. mindre hackspett, skogsduva, härmsångare, stenknäck och halsbandsflugsnappare.      

Solsänget

Solsänget är ett välhävdat och varierat änge med rik flora. I änget finns åtskilliga lämningar från äldre järnålder (se nedan). Här finns också en slåtterbod. Med bil nås änget via skyltad infart från Hallbåter i Levide.

Kulturhistoria

Naturreservatet Bosarve lövskog ligger på vad som en gång i tiden var en smal landtunga mellan Mällingsmyr i norr och Mästermyr i söder. Området har brukats kontinuerligt ända sedan stenålder. Det ingick då i ett resursområde som tillhörde en stenåldersboplats vid den dåvarande kusten – ungefär där Sproge kyrka nu ligger.

Från bronsålder (ca 1 800 f. Kr.) finns flera storrösen. Under äldre järnålder, vid tiden för Kristi födelse, är jorden för första gången uppdelad på enskilda gårdar och inhägnad. Från denna tid härstammar de åtta stenhusgrunderna i Solsänget. Ytterligare en husgrund från denna tid ligger på en åkerholme i Rojraker.

Den första kartan över området, från år 1700, visar att landtungan då bestod av hagmark i norr och väster. Ängsmarken var koncentrerad till ett område från Bosarve gård in i Levide socken ned mot Mästermyr. I anslutning till gårdarna, men även här och var i ängsmarken, fanns insprängda små och ofta oregelbundet formade åkrar. Ett exempel på en sådan åker är Rojraker i den sydvästra delen av reservatet. Denna åker har fortfarande kvar sina former från 1700-talet! Efter laga skiftet har åkerarealen utökats framför allt i anslutning till de redan befintliga 1700-talsåkrarna i området. Detta har skett på bekostnad av ängsmarken men också hagmarken.     

Omkring sekelskiftet 1900, sedan Mällingsmyr och Mästermyr dikats ut och odlats upp, utökades åkerarealen ytterligare i området. När vinterfodret inte längre behövde tas från ängsmarkerna utan kunde odlas på åkermark, övergavs de flesta ängena, och många av dem lämnades att växa igen.

Natur- och kulturstig

Ett bra sätt att bekanta sig med naturreservatet Bosarve lövskog är att gå den drygt 2 km långa natur- och kulturstig som löper genom området, "Solsvängen". Stigen anlades ursprungligen av Karin och Ragnar Olofsson, Hallbåter, och har nyligen restaurerats av Länsstyrelsen.


 

Fakta om Bosarve lövskog

Bildat: 2008
Storlek: 62 hektar
Skyddsform: Naturreservat
Läge: Ca. 1 km öster om Sproge k:a. Infart antingen från väg 140, strax norr om Sproge k:a, eller från Hallbåter i Levide socken (vägvisare "Solsänget").
Service: Informationsskylt, P-plats, naturstig

 För besökaren

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight