Axmar

Vy ut mot havet från Axmar naturreservat. Foto Carola Orrmalm

Axmar naturreservat är södra Bottenhavskustens största sammanhängande, någorlunda oexploaterade skärgårdsområde. Det är också Gävleborgs läns största naturreservat.

Kustavsnittet här är mycket flackt och stenigt och domineras av rikblockig-storblockig morän. Förutom kustområdet inkluderas även många öar i reservatet, från 400 hektar stora ned till minsta skär.

Barrblandskogen med inslag av björk och asp dominerar, men Axmars vegetationstyper är varierande. Här finns även inslag av ädellövskog och artrika buskskikt och fältskikt. Särskilt intressant ur naturvetenskaplig synpunkt är vegetationen längs stränderna, som är präglad av den pågående landhöjningen. Där finns i de flacka delarna ofta en gradient med vegetation i olika successionsstadier.

Naturreservatets kustläge medför ett stort fågelbestånd, både på art- och individnivå. Här finns goda reproduktionsmöjligheter för bland annat ejder, svärta, vigg, småskrake och vitfågel.

Fakta

Läge: Kustområdet nordost om Axmar
Kommun: Gävle och Söderhamns kommun
Storlek: ca 4500 ha
Bildat: 1978
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Vatten, skog, våtmark och jordbruksmark.
Service: Informationsskylt, brygga, torrtoalett, vindskydd, rastplats, eldplats, sopmaja och stig (ca 3 km)