Bogesundslandet

Bogesundslandets naturreservat är en halvö i Vaxholms kommun som omges av Stora Värtan i väster, Askrikefjärden i söder och Vaxholmsfjärden i öster.

Många friluftsaktiviteter samsas i området. Svamp och bär lockar många besökare, liksom det nät av vandringsleder och ridstigar som finns markerade. Inom reservatet finns det också flera iordningställda badplatser och en rad rastplatser med eldstäder och vindskydd. I anslutning till området finns även två campingplatser och en golfbana. Man når området med främst bil, buss eller båt.

Bogesundslandet består till stor del av skogar, men det finns även en mängd små våtmarker, ett par sjöar och fem aktiva jordbruk med åkrar och beteshagar. Våtmarkerna runt Dammstakärret har mycket höga naturvärden och utgör tillsammans med kärret ett Natura 2000-område.

Särskilda naturvärden är knutna till de många gamla grova ekar som växer i området, såväl i betesmark som i skogsmiljö. Mindre delar av området har varit skyddade sedan tidigare, då två mindre områden med ekar, lindar och andra ädellövträd avsattes som Domänreservat av dåvarande Domänverket. Nu förvaltas området av Statens fastighetsverk. 

Bogesunds slott, med anor från mitten av 1600-talet, ligger som ett slags centrum på Bogesundslandet. Själva slottet ingår inte i själva reservatet, men utgör istället ett statligt byggnadsminne. Invid slottsparken finns ett vandrarhem som håller öppet för gäster nästan hela året. 


 Bogesundslandets naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut och skötselplan

Regeringsbeslut

Fakta

Kommun:  Vaxholm

Bildat år: 2015

Totalarea (ha): 4 341 varav land: 2 895

Reservatsförvaltare: Statens fastighetsverk

Markägare: Staten

För besökaren: Vandringsleder, P-platser, eldplatser, badplatser, camping, café m.m. 

Get Microsoft Silverlight