Båsbergen

Båsbergens skogar är gamla och luckiga med stort inslag av lövträd. De äldsta tallarna är närmare 300 år och i slänter och dalgångar står högrest granskog.  Lunglav och tretåig hackspett är några av de sällsynta arter du kan stöta på i reservatet.

Sällsynta arter

I Båsbergens skogar finns både växter och djur som har svårt att klara sig i den moderna produktionsskogen. Vedtrappmossa och grön sköldmossa är två sällsynta mossor som trivs på grova, multnande granstockar. På stammar av asp och rönn växer den illgröna lunglaven och på klippor och stora stenblock kan man hitta korallav och skuggblåslav. Fågellivet präglas av storskogens arter. Både tjäder och järpe förekommer, liksom spillkråka och den sällsynta tretåiga hackspetten.

Skogsbete och vedhuggning

Mindre delar av området har avverkats i modern tid. Det finns också spår av storskaliga avverkningar från förra sekelskiftet, men utöver det har skogen snarare en historia som mångbruksskog. Genom tiderna har den säkert varit glesare, men aldrig helt kalavverkad. Virke och ved togs till husbehov och till traktens hyttor och bruk behövdes träkol. I reservatet finns flera kolbottnar (platser där kolmilor stått) och rester av kolarkojor. Boskap på bete i skogen bidrog till luckigheten och fortfarande går det att hitta enbuskar i skogen som minne av ett mer ljusöppet tillstånd.

Björnfällans berg

Båsbergen ligger högt uppe på Kilsbergens östsluttning, på en vattendelare. Några av reservatets bäckar rinner till Östersjön, medan andra rinner till Skagerack. Namnet Båsbergen avser egentligen höjderna i reservatets norra del, som fått ge namn åt hela reservatet. Förledet ”Bås-” kommer av ordet ”björnbåse” – en fångstanordning för björn som ska ha funnits här. Nuförtiden finns inga björnar i Kilsbergen men med lite tur kan man få se spår av lodjur.

Vägbeskrivning

Båsbergen ligger ca 10 km nordväst om Fjugesta. Från E18 mellan Örebro och Karlskoga svänger du av till Lekhyttan och sedan vidare mot Kinkhyttan. Efter ca 2,8 km (från Lekhyttans bensinmack), sväng höger mot Norra Vissboda. Efter 1 km, tag av åt vänster in på liten grusväg. Efter 400 m på denna så når du fram till reservatet; gå gärna denna sträcka. Som vandrare på Bergslagsleden så passerar du genom reservatets sydspets.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • medföra ej kopplad hund
  • göra ristningar på torrträd eller bark eller att skada liggande trädstammar
  • göra upp eld annat än på iordningställd eldplats och med där anvisad ved

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2007

Areal: 136,6 hektar

Markägare: Staten samt privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 1733 kB)

 Content Editor

 Naturturism