Planeringsunderlag för klimatfrågor

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram planeringsunderlag till grund för kommunernas fysiska planering i syfte att dels begränsa klimatpåverkan, dels förebygga och på andra sätt hantera de risker som följer med ett förändrat klimat. I uppdraget ingick att belysa hur grön infrastruktur kan utnyttjas för att minska sådana risker.
Framsida Planeringsunderlag för klimatfrågor

​Klimatfrågorna omfattar dels begränsning av vår klimatpåverkan och dels anpassning av samhället till de förändringar av klimatet som kommer att ske oavsett hur bra vi lyckas med begränsningen.

Målen för den svenska klimat- och energipolitiken till år 2020 är:

  • 40 procent minskning av klimatutsläppen
  • minst 50 procent förnybar energi
  • 20 procent effektivare energianvändning
  • minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn 

När det gäller klimatanpassningen finns inga mål av den typen, utan varje kommun och län bedömer själva vad som bör prioriteras och när det bör göras. 

Både begränsning av klimatpåverkan och klimatanpassning är stora och breda områden som i de flesta fall behöver integreras i alla verksamheter i kommunen. Även om man begränsar sig till den fysiska planeringen är frågorna breda och påverkar planeringen i många avseenden. Länsstyrelsens förhoppning är att det framtagna materialet ska vara till hjälp för att komma igång med klimatarbetet och hitta strukturer för det.

Materialet består av följande delar:

Rapporten Planeringsunderlag för klimatfrågor
I rapporten redovisas först övergripande råd om klimatarbete, därefter hur grön infrastruktur kan vara till hjälp och slutligen listas de planeringsunderlag som länsstyrelsen i Halland bedömer som mest relevanta och användbara för de fysiska planerarna i länets kommuner.

Program för Workshop om klimatförändringar
Halmstads kommun ordnade under våren 2016 en workshop för att få igång arbetet med klimatanpassning i kommunens olika förvaltningar och bolag. Programmet för denna workshop kan inspirera till liknande aktiviteter. Just denna workshop gällde klimatanpassning och hela kommunen, men anpassningar kan enkelt göras ifall det bara är fysisk planering som ska diskuteras, eller begränsad klimatpåverkan i stället för klimatanpassning.

Checklista för begränsad klimatpåverkan
Checklistan tar upp de områden som är mest centrala för fysisk planering när det gäller begränsad klimatpåverkan. Ett antal frågor listas för varje område och det förklaras kort varför de är viktiga. Förhoppningen är att den ska göra det lättare för i synnerhet planhandläggare att tänka in begränsad klimatpåverkan i planeringen.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering
Checklistan tar upp de områden som är mest centrala för fysisk planering när det gäller klimatanpassning. Ett antal frågor listas för varje område och det förklaras kort varför de är viktiga. Förhoppningen är att den ska göra det lättare för i synnerhet planhandläggare att tänka in klimatanpassningsfrågor i planeringen.