Heråmaden

Foto: Lennart Olsson

Heråmaden ligger omedelbart söder om Tresticklans nationalpark och omfattar opåverkade myrmarker och skogar längs Heråälven. Naturreservatet är nästan fem kvadratkilometer stort.

Delar av Heråmaden utnyttjades för myrslåtter så sent som på 1960-talet och rester av slåtterladorna finns kvar än idag. I dag har maden mist sin betydelse som fodermark, men är desto viktigare för fågelliv och vattenhushållning.

Grönbena. Fotot: Kent-Ove Hvass

Grönbena. Fotot: Kent-Ove Hvass

Våtmarkerna i reservatet utgör häckplats för många fågelarter, exempelvis grönbena, trana och ljungpipare På myrholmarna och i omgivande äldre barrskogar finns arter som pärluggla, sparvuggla, nattskärra och spillkråka. Vintertid finns vargspår och övervintrande kungsörnar som bidrar till områdets vildmarksprägel.

I området finns också torpet Bastedalen som i fortsättning ska kunna tjäna som raststuga för vandrare.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Heråmaden men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon, med undantag för uttransport av fällt vilt. Markskador skall undvikas
  • störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet vistas nära boplats
  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2014
Areal: 468 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Dals-Ed

Hitta hit

Området kan nås från väg 164 väster om Dals-Ed. Sväng in mot Mon och kör tills vägen korsar järnvägen. Obs! Du kan ställa bilen där. Det finns nämligen en vägbom längre in på skogsbilvägen utan möjlig parkering, så för att undvika att bli inlåst bör du ställa bilen innan järnvägen.

Från järnvägen får man gå cirka fem-sex kilometer på skogsbilvägen norrut innan man når entrépunkten till naturreservatet och leden in till torpet Bastedalen.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats