Gallhålan

Foto: Karin Meyer

Gallhålan ligger strax nordväst om Landvetter tätort, på östsluttningen av Tahultsdrumlinen. Den tvärar brant ned mot sjön Agntjärn, i öster.

Namnet Gallhålan (Galla-hula) går tillbaka till 1550. Galla ska betyda ”starkt ljudande, ekande” (jämför ”gallskrika”) och hula ”hålan”, det vill säga ”hålan där det ljuder starkt, ekohålan”.

Vegetationen i Gallhålan är intressant på flera sätt. Över stora delar finns en sammanhängande ekskog, med arter som till exempel bergsslok, skogsviol, vitsippa och blåsippa. Hassel, olvon och brakved är vanliga buskar. Förutom ekskog finns också alkärr, hällmarkstallskog och en slåtteräng inom reservatet.

I Agntjärn finns gräsand, knipa, storskrak och vigg.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Gallhålans naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

 • framföra motordrivet fordon eller motordriven vattenfarkost
 • rida annat än på av förvaltaren iordningställda ridstigar
 • skada berg, sten eller jord genom att borra, hacka, gräva eller liknande
 • skada levande träd eller buskar
 • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle
 • plocka, gräva upp eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar (förbudet avser inte plockning av bär och matsvamp för egen konsumtion). Beträffande uppgrävning och insamling gäller förbudet även för berörda markägare och nyttjanderättshavare
 • göra upp eld annat än på av förvaltaren iordningställda rast- och grill- platser (förbudet avser inte användning av stormkök eller motsvarande)
 • medföra okopplad hund (gäller ej för jakträttsinnehavare vid jakt)
 • utan tillstånd sätta upp tavla, skylt, affisch eller jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Bildat: 1988. Beslut om utökning samt nya föreskrifter och ny skötselplan 2013.
Areal: Cirka 96 hektar
Naturvårdsförvaltare: Härryda kommun
Kommun: Härryda

Hitta hit

Gallhålan ligger norr om riksväg 40 och kan nås från Tahult eller Grönhult.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.