Miljöövervakning av slåtterängar 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:29
Diarienummer:
502-5585-2020
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
77
Publikationstyp:
Rapport
Omslag på rapporten

Miljöövervakning av 25 slåtterängar, varav 18 av objekten hade hävdats under året genom slåtter och/eller bete. Medelantalet kärlväxtarter varierade från 6-14 arter/provyta.

Kontakt