Miljöövervakning av slåtterängar 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020:29

Diarienummer: 502-5585-2020

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 77

Publikationstyp: Rapport

Omslag på rapporten

Miljöövervakning av 25 slåtterängar, varav 18 av objekten hade hävdats under året genom slåtter och/eller bete. Medelantalet kärlväxtarter varierade från 6-14 arter/provyta.

Kontakt