Utlakning från jordbruksmark i Västra Götalands län - Utvärdering av undersökningar 1988-2015

Om publikationen

Löpnummer:
2018:29
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Inom Länsstyrelsens regionala miljöövervakning har 27 års data utvärderats från mätningar av kväve- och fosforläckage från två jordbruksdominerade avrinningsområden i länet. Inventering av odlingsåtgärder och djurhållning ingår även i utvärderingen. Som jämförelse har även ett avrinningsområde som ingår i den nationella miljöövervakningen, beläget i Västra Götaland, tagits med. Resultaten visar bl.a. på en tydlig nedåtgående trend för koncentration och transport av kväve i avrinnande vatten.

Kontakt