Kväve och fosfor i kustmynnande vattendrag. Utvärdering av halter och transporter i Västra Götalands län 1988-2014

Om publikationen

Löpnummer:
2017:01
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
121
Publikationstyp:
Rapport

Närsalttransporter i små kustmynnande vattendrag, eller ”Bo-husbäcksprogrammet” är ett delprogram inom den regionala miljöövervakningen. Denna rapport redovisar en utvärdering av halter och transporter för kväve och fosfor åren 1988-2014.

Resultaten redovisas samlat för hela Västra Götalands kuststräcka men även varje vattendrags resultat redovisas med de lokala förutsättningar som finns beträffande trender, markanvändning och källfördelning.

Kontakt