Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:16

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 292

Publikationstyp: Rapport

Rapporten innehåller resultatet från de elfisken som ingick i Västra Götalands elfiskeplan 2016. Årets fisken utfördes under goda förhållanden med låga vattennivåer under stora delar av säsongen. Resultatet visar att visar på ett ”normalår” med avseende på tätheter för lax och öring. 2016 fiskades det 139 olika lokaler inom framförallt kalkeffektuppföljning-en och miljöövervakningen.

Rapportansvarig: Sofie Rehndell.

Kontakt