Utvärdering av miljöinvesteringar Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Om publikationen

Löpnummer: 2016:53

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Specialinsatser för landskapets natur- och kulturvärden och Restaurering av stenmurar.

Landsbygdsavdelningen har drivit ett projekt om miljömålet Ett rikt odlingslandskap med särskild inriktning mot kulturmiljövärdena. En utvärdering har gjorts av EU-stödet Specialinsatser för landskapets natur- och kulturvärden och Restaurering av stenmurar. Syftet har varit att få kunskap om vilka effekter stödet har haft för att sköta, bevara, utveckla och tillgängliggöra natur- och kulturvärden samt landsbygdsutveckling.

Kontakt