Risk- och sårbarhetsanalys Västra Götalands län 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:52

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 80

Publikationstyp: Rapport

Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen ska beskriva vad som är skyddsvärt och vilka allvarliga hot och risker som finns i länet. Den ska också beskriva vilka sårbar-heter och brister som finns, men även åtgärder som görs för att aktörer i Västra Götaland ska kunna förebygga och hantera olika typer av samhällsstörningar.

Kontakt