Planering av grön infrastruktur för vedlevande insekter knutna till solbelysta ädellövträd i Valleområdet

Om publikationen

Löpnummer: 2016:09

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 25

Publikationstyp: Rapport

Test av arbetssätt för att planera grön infrastruktur inom ett begränsat landskapsavsnitt. Del i metodutvecklingen inför arbete med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.

Kontakt