Fetörtsblåvinge i Västra Götalands län 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2016:16

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 23

Publikationstyp: Rapport

Fetörtsblåvinge är enligt den nationella rödlistan starkt hotad och har inventerats på nitton lokaler. Arten hittades på tre lokaler. Lämpligheten och åtgärdsbehovet hos lokalerna diskuteras.

Kontakt