Vägledning vid markarbeten inom Stallbacka industriområde

Om publikationen

Löpnummer: 2014:13

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Riktlinjer m.a.p. föroreningar av ferrokromslagg

Rapporten tar upp arbetsgång och riktlinjer för markarbeten inom Stallbackaområdet. Områdesspecifika generella riktvärden för metaller i jordmassor har tagits fram.

Kontakt