Vägledning vid markarbeten inom Stallbacka industriområde

Om publikationen

Löpnummer:
2014:13
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Riktlinjer m.a.p. föroreningar av ferrokromslagg

Rapporten tar upp arbetsgång och riktlinjer för markarbeten inom Stallbackaområdet. Områdesspecifika generella riktvärden för metaller i jordmassor har tagits fram.

Kontakt