Riktlinjer avseende markföroreningar inom Energihamnen i Göteborg

Om publikationen

Löpnummer: 2014:01

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Rapporten omfattar riktlinjer för bland annat markarbeten, saneringsarbeten, avveckling av verksamhet, påträffande av föroreningar och hantering av förorenade massor, samt områdesspecifika riktvärden för mark.

Kontakt