Obebyggda byggrätter

Om publikationen

Löpnummer: 2014:33

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 74

Publikationstyp: Rapport

Rapporten redovisar en inventering av icke ianspråktagen detaljplanelagd mark för bostadsändamål i tio kommuner i Västra Götalands län. Det är en sammanställning av underlag, en analys samt slutsatser.

Kontakt