Obebyggda byggrätter

Om publikationen

Löpnummer:
2014:33
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
74
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten redovisar en inventering av icke ianspråktagen detaljplanelagd mark för bostadsändamål i tio kommuner i Västra Götalands län. Det är en sammanställning av underlag, en analys samt slutsatser.

Kontakt