Inventeringar av kalkhällmarker i östra Dalsland

Om publikationen

Löpnummer: 2013:20

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Stickprovsinventeringar av fjärilar, bin, lavar, mossor och svampar i anslutning till kalkhällmarkerna i östra Dalsland. Totalt påträffades 24 rödlistade arter under inventeringarna. För vissa av de påträffade arterna utgör de dalsländska kalkhällarna den huvudsakliga utbredningen i landet.

Kontakt