TBT, koppar, zink och irgarol i dagvatten, slam och mark i småbåtshamnar

Om publikationen

Löpnummer: 2012:16

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

En studie på asfalterade båtuppställningsplatser med dagvattensystem i Göteborgsregionen. Avsikten har varit att uppskatta eventuell spridning av gamla båtbottenfärger till den marina miljön. De ämnen som undersökts i studien är tributyltenn (TBT), irgarol (organisk kopparförening), koppar och zink vilka alla negativt påverkar organismer i vattenmiljön.

Kontakt