TBT, koppar, zink och irgarol i dagvatten, slam och mark i småbåtshamnar

Om publikationen

Löpnummer:
2012:16
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport

En studie på asfalterade båtuppställningsplatser med dagvattensystem i Göteborgsregionen. Avsikten har varit att uppskatta eventuell spridning av gamla båtbottenfärger till den marina miljön. De ämnen som undersökts i studien är tributyltenn (TBT), irgarol (organisk kopparförening), koppar och zink vilka alla negativt påverkar organismer i vattenmiljön.

Kontakt