Trädvårdsplan Torpanäset naturreservat

Om publikationen

Löpnummer: 2011:05

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 83

Publikationstyp: Rapport

Arbetet utgör en viktig del för att kunna nå miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Som en del i arbetet med att vårda de skyddsvärda träden i områden med riktigt många eller värdefulla skyddsvärda träd har Länsstyrelsen låtit ta fram trädvårdsplaner.

Kontakt