TBT i småbåtshamnar i Västra Götalands län 2010

Om publikationen

Löpnummer: 2011:30

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 126

Publikationstyp: Rapport

Halten TBT och andra organiska tennföreningar har kartlagts i småbåtshamnar i Västra Götalands län. Målsättningen var primärt att får fram statusen i ytsedimenten. Prov har även tagits vid ca 8-10 cm djup för att ge en jämförelsegrund. Ytterligare en målsättning var att försöka klarlägga om kvoten TBT/DBT+MBT kan användas som en indikator på miljöstatusen med avseende på organiska tennföreningar inom miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö.

Undersökningen är samfinansierad av Miljömålsekretariatet, Vattenmyndigheten för Västerhavet och Göteborgs stad.

Kontakt