Landskapsanalys av lövträdsmiljöer i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2011:42
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Lövskogar med grova träd hyser en rik biologisk mångfald. På regional nivå har det dock inte funnits något underlag som visar vad de mest värdefulla områdena finns. De senaste åren har det också tillkommit mycket ny kunskap om grova träd då inventeringar skett på många håll i länet. Länsstyrelsen
har sett ett behov av att analysera befintligt underlagsmaterial på regional nivå. Syftet med analyserna var att hitta lövrika områden med höga naturvärden där naturvärdena kan utvecklas genom aktiv skötsel och/eller genom ytterligare skydd.

Arbetet har utförts av Vikki Bengtsson, som varit projektanställd på länsstyrelsen för att utföra uppdraget, med stöd av personal på naturvårdsenheten.

Projektet har finansierats med Naturvårdsverkets stöd för Regionala landskapsstrategier.

Kontakt