Restaurering av övergöddahavsvikar i Västerhavets vattendistrikt – redovisning av regeringsuppdrag

Om publikationen

Löpnummer:
2009:57
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
75
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten utgör huvudrapporten och en av fyra slutrapporter inom regeringsuppdrag 51b (2007) ”Övergödda havsvikar”.

”Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands län skall, i syfte att minska belastning av haven med växtnäringsämnen och stärka den biologiska mångfalden, inventera behovet av och möjligheterna till restaurering av övergödda havsvikar
och kustnära sjöar. De länsstyrelser som är vattenmyndigheter i Västerhavets, Södra Östersjöns och Norra Östersjöns vattendistrikt skall samordna arbetet, ta fram en lista för prioriterade sådana insatser inom respektive distrikt, samt göra en översiktlig bedömning av kostnaderna för genomförande av restaureringsinsatserna. Uppdraget skall genomföras i samråd med Naturvårdsverket och Fiskeriverket.”

Kontakt