Föryngring hos stormusslor i olika vattensystem i Västra Götalands län 2008

Om publikationen

Löpnummer: 2009:01

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

I elva vattensystem har 19 provytor analyserats på förekomst av juvenila och adulta musslor. Juvenila musslor saknas helt eller delvis i flera provytor.

Kontakt