Analys av småvattenförekomst och våtmarksarter i odlingslandskapet i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2008:97

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning av befintliga data om småvatten och
våtmarksanknutna arter i odlingslandskapet och kartmaterial tillsammans med beskrivande text samt förslag på prioriterade områden för anläggande av våtmarker.

Kontakt