Utvärdering av data från miljöövervakningen av grundvatten i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2006:23
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport

Inom Västra Götalands län har övervakning av grundvattnets kemiska sammansättning aktivt bedrivits sedan början av 1990-talet. I och med bildningen av Västra Götalands län 1998 sammanfördes olika länsprogram och komplettering skedde med lokaler inom före detta Skaraborgs län.

I övervakningen ingår både intensiv och extensiv övervakning. Den intensiva övervakningen innebär provtagning två gånger varje år, medan extensiv övervakning baseras på provtagning två gånger vart femte år. Provtagningen utförs på våren samt tidigt på hösten. Programmen är speciellt inriktat på försurningskänsligt grundvatten. SGU har fått i uppdrag att göra en utvärdering av övervakningen och denna rapportering avser läget sommaren 2005.

Syftet med denna rapport är att utvärdera den befintliga grundvattenövervakningen avseende provlokaler och provtagningstillfällen, analyserade kemiska parametrar och mätnoggrannhet, trender samt eventuella brister i materialet. Inriktningen på den framtida grundvattenövervakningen i länet diskuteras utgående från den nationella miljöövervakningen, miljömålsuppföljningen samt genomförandet av Ramdirektivet för vatten (EG 2000).

Kontakt