Fungerar våra fiskvägar? - Miljömålsuppföljning i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2005:56
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
41
Publikationstyp:
Rapport

En väl fungerande fiskväg möjliggör uppströmspassage för fisken, förbi olika typer av vandringshinder. Information har samlats in om totalt 76 fiskvägar i Västra Götalands län, varav 62 besöktes i fält. Fiskvägarna dokumenterades med avseende på en rad parametrar (bilaga 10-13). En skiss gjordes samt foto
togs på lokalen. Informationen strukturerades sedan upp i en databas som fiskeriverket ansvarar för.

Merparten av fiskvägarna som besöktes var uppförda under 90-talet. Den dominerande typen av fiskväg var bassängtrappor. En funktionsbedömning av fiskvägarna utfördes, baserad på elfisken och muntliga referenser. Detta för att få en indikation på hur väl fiskvägarna fungerar. Av de besökta fiskvägarna bedömdes 53 procent fungera tillfredställande. Vid 42 procent av fiskvägarna saknades dokumenterad effektuppföljning, som till exempel elfisken. En vanlig orsak till bristande funktion hos många fiskvägar torde vara ett lågt vattenflöde gentemot totalflödet i vattendraget. Detta skapar problem för fisken som ofta är inställd på att söka sig mot det högsta flödet.

Andra problem som uppmärksammades under inventeringen var att många denilrännor och bassängtrappor hade en hög lutning. Av de besökta fiskvägarna har 19 stycken en lutning på över 20 procent. En återkommande notering i fält var också att många bassängtrappor har ett väldigt ringa vattendjup i bassängerna. Detta leder till att fisken får svårt att hoppa mellan de olika trösklarna.

Kontakt