Förstudie kring Förändrad vattenregim i Natura 2000-området Torsviken i Göteborg

Om publikationen

Löpnummer:
2005:69
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Förstudien visar att Torsvikensområdets livsvillkor och ekologi är komplext. Om förändringen av vattenregimen utförs rätt och det praktiska restaureringsarbetet görs stegvis bedöms enligt rapporten möjligheterna att öka den biologiska mångfalden och gynna fågellivet vara mycket goda.

Kontakt