Fladdermöss i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004

Om publikationen

Löpnummer: 2005:58

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Denna inventering av fladdermöss bidrar till kunnandet om hur den biologiska mångfalden för fladdermusfaunan ser ut i länet. En liknande inventering gjordes 2003 i några kommuner i länets nordöstra del.

Rapporten visar att fladdermusfaunan ser i stort sett likadan ut i länets nordöstra del och dess centrala del ( Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner). Här finns fransfladdermus men inte barbastell. Här hittades mer gråskimlig fladdermus och stor fladdermus än i den nordöstra delen av länet. Totalt hittades åtta fladdermusarter.

Kontakt