Bostadsmarknadsenkät 2005

Om publikationen

Löpnummer:
2005:45
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport

Bostadsmarknadsenkäten är ett led i den årliga nationella undersökningen av situationen på bostadsmarknaden. Enkäten har tagits fram i samverkan mellan Boverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting (före detta Svenska kommunförbundet). Syftet är att få fram en samlad bild av kommunernas bedömning av det aktuella läget på bostadsmarknaden och redovisa utvecklingstendenser. Svaren baseras på kommunernas bedömning medan Länsstyrelsen sköter hanteringen och gör vissa analyser på regionalt plan.

Samtliga kommuner i Västra Götalands län har deltagit. I några fall saknas svar på enskilda frågor men generellt sett är ambitionen och svarsfrekvensen god vilket utgör en viktig förutsättning inför den regionala och nationella bearbetningen. Vissa av frågorna i undersökningen är av karaktären ”öppna frågor” vilket innebär att en kommun kan välja att svara med ett eller flera alternativ eller helt avstå från att lämna svar.

I Västra Götalands län ingår 49 kommuner, det ojämförligt största antalet i landet. Av praktiska skäl har valts att dela in denna undersökning i två delar, storstadsregionen respektive övriga länet. Den förra avser Göteborgsregionen med 12 kommuner, det vill säga Göteborgs Stad och elva kranskommuner (anmärkning: Kungsbacka ingår normalt i Göteborgsregionen men tillhör Hallands län och ingår därför ej här). Övriga 37 kommuner finns i Fyrbodal (14 st), Sjuhärad (8 st) och Skaraborg (15 st). Ytterligare en orsak till vald uppdelning är att det i många avseenden råder väsentligt olika förhållanden i storstadsområdet jämfört med länets övriga delar. Flera aspekter vinner därför på att redovisas i dessa två delar.

Denna sammanställning utgör en del i det regionala underlag för bostadsförsörjningen som Länsstyrelsen ska tillhandhålla på uppdrag från regeringen. Materialet har också varit ett viktigt underlag i den analys och bedömning av länets bostadsmarknad som gjorts enligt särskilt uppdrag i regleringsbrev till länsstyrelserna för budgetåret 2005.

Kontakt