Dvärgmusen i Västra Götaland - Populationsundersökningar 1985-2002

Om publikationen

Löpnummer:
2004:32
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport

Dvärgmusen är en rödlistad art som idag är klassad i kategorin kunskapsbrist. Det är därför viktigt att ta fram ny kunskap för att kunna bedöma eventuella hot.

Syftet med rapporten är att sammanställa resultatet och kunskapsläget om dvärgmusens biologi och utbredning. Rapporten är en del av länets regionala miljöövervakning. 

Dvärgmusen upptäcktes i Sverige först 1985 och kärnområdet för artens utbredning i landet är Dalsland. Dvärgmusen lever i tjockt gräs och buskmarker, exempelvis på tidigare åkermark. Mängden dvärgmöss varierade stort mellan de undersökta åren utan någon tydlig trend.

Kontakt